Ogłoszenie Burmistrza Stawiszyna

Powiększ obraz

Ogłoszenie Burmistrza Stawiszyna o przeprowadzeniu konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy Gminy i Miasta Stawiszyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego na rok 2018”

Burmistrz Stawiszyna zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 ze zm.) do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady Miejskiej w Stawiszynie w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy i Miasta Stawiszyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego na rok 2018.

Przedmiot konsultacji:

Projekt uchwały Rady Miejskiej w Stawiszynie w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy i Miasta Stawiszyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego na rok 2018 (projekt uchwały do pobrania na stronie internetowej www.stawiszyn.pl lub w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie – pokój nr 17)

Forma konsultacji:

pisemna opinia

Czas trwania konsultacji:

10.11.2017 r.- 20.11.2017 r.

Miejsce składania opinii:

Sekretariat Urzędu Gminy i Miasta w Stawiszynie

Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn

e-mail: a.bylica@stawiszyn.pl

Burmistrz Stawiszyna
/-/ Justyna Urbaniak

Plik do pobrania: projekt konsultowanej uchwały.