XL Sesja Rady Miejskiej w Stawiszynie

Powiększ obraz

Obrady XL Sesji Rady Miejskiej w Stawiszynie które odbędą się w dniu 22 listopada 2017r. (tj. środa ) o godz. 9.00 w sali posiedzeń w Ratuszu, Pl. Wolności 1 w Stawiszynie.

Porządek obrad:

1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przedstawienie porządku obrad.

3.Podjęcie uchwał w sprawie:

  • stawek podatku od nieruchomości na rok 2018;
  • obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego na rok 2018;
  • określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2018;
  • uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy i Miasta Stawiszyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego na rok 2018;
  • zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla odbiorców Gminy i Miasta Stawiszyn;
  •  w sprawie zmiany uchwały udzielenia pomocy Powiatowi Kaliskiemu na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4584P w m. Zbiersk –Cukrownia w zakresie chodnika”.
  • zmiany uchwały budżetowej na 2017r. ;
  • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2017-2020;

 

4. Przedstawienie informacji w sprawie złożonych oświadczeń majątkowych.

5. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

6. Wolne głosy i wnioski.

7. Zamknięcie obrad.