Informacja o naborze wniosków

Powiększ obraz

Informujemy, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu ogłosił nabór wniosków na przedsięwzięcia inwestycyjne w zakresie gospodarki wodnej, gospodarki wodno-ściekowej, gospodarki odpadami i ochrony powierzchni ziemi, ochrony powietrza wraz z odnawialnymi źródłami energii oraz ochrony przed hałasem dla ubiegających się o dofinansowanie ze środków WFOŚIGW w Poznaniu w roku 2018 r.

Wnioski wraz z załącznikami należy składać w sekretariacie biura WFOŚIGW w Poznaniu do dnia 19 stycznia 2018 r. do godz. 14:00.

 

Nabór Wniosków jest adresowany do:
– jednostek samorządu terytorialnego oraz ich związków,

– podmiotów posiadających osobowość prawną,

– państwowych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej

– jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną,

– osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą,

 

Za koszty kwalifikowane możliwe do dofinansowania uznawane są dostawy, roboty budowlane i inne, usługi, niezbędne do uzyskania efektu ekologicznego, przy realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych, w szczególności:

1) Modernizacja źródła ciepła.

W przypadku kotłów opalanych paliwami stałymi (węgiel kamienny, biomasa i inne) muszą one spełniać następujące warunki:

  • posiadać certyfikat zgodności z normą PN-EN 303-5:2012 „Kotły grzewcze – Część 5: Kotły grzewcze na paliwa stałe z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do 500 kW – Terminologia, wymagania, badania i oznakowanie” lub równoważną, wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą. Data potwierdzenia zgodności z wymaganą normą nie może być wcześniejsza niż 5 lat licząc od daty złożenia Wniosku o dofinansowanie;
  • posiadać nominalną sprawność przemiany energetycznej co najmniej 85% i spełniać wymagania klasy 5;

2) Montaż instalacji solarnej, ogniw fotowoltaicznych, pomp ciepła, rekuperatorów wraz
z niezbędną infrastrukturą;

3) Montaż pozostałych odnawialnych źródeł energii wraz z niezbędną infrastrukturą;

4) Montaż urządzeń kogeneracyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą;

5) Modernizacja źródeł światła na energooszczędne;

6) Budowa przyłączy kanalizacyjnych, energetycznych, gazowych, wodociągowych i do sieci cieplnej, jeżeli będą stanowić własność Wnioskodawcy lub podmiotów upoważnionych
do ponoszenia kosztów przedsięwzięcia;

7) Budowa obiektów użyteczności publicznej w standardzie budownictwa energooszczędnego;

Regulamin naboru wniosków na przedsięwzięcia w zakresie gospodarki wodnej, gospodarki wodno- ściekowej, gospodarki odpadami i ochrony powierzchni ziemi, ochrony powietrza wraz z odnawialnymi źródłami energii oraz ochrony przed hałasem 9/15

8) Termomodernizacja obiektów budowlanych zgodnie z audytem energetycznym;

9) Modernizacja instalacji c.o. (pod warunkiem modernizacji źródła ciepła lub ujęcia modernizacji w audycie energetycznym),

10) Budowa i modernizacja sieci ciepłowniczych, likwidacja lokalnych źródeł ciepła
i podłączanie obiektów do sieci ciepłowniczej wraz z budową węzłów cieplnych;

11) Budowa kanalizacji sanitarnej (w tym roboty odtworzeniowe);

12) Budowa kanalizacji deszczowej, pod warunkiem podłączenia do urządzenia oczyszczającego wody opadowe i roztopowe zgodnie z wydaną decyzją (w tym roboty odtworzeniowe);

13) Budowa, rozbudowa, modernizacja oczyszczalni ścieków, t.j.; roboty budowlane, roboty montażowe, urządzenia, sieci technologiczne oraz budynki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania oczyszczalni;

14) Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków wyposażonych w reaktory biologiczne, których producenci i dostawcy przedstawią:

– deklaracje właściwości użytkowych zgodnie z normą zharmonizowaną PN EN 12566-3+A2:2013E lub nowszą;

15) Budowa, modernizacja zbiornika wodnego, o którym mowa w art. 16 pkt 20 ppkt a i b ustawy Prawo wodne w brzmieniu określonym ustawą z dnia 20.07.2017 Prawo wodne;

16) Kompleksowa rekultywacja zbiornika wodnego poprzez stosowanie środków chemicznych;

17) Budowa, przebudowa, modernizacja budowli przeciwpowodziowych wraz z niezbędną infrastrukturą;

18) Budowa, modernizacja budowli piętrzących;

19) Budowa urządzeń umożliwiających migrację ryb przy istniejących budowlach piętrzących;

20) Modernizacja instalacji technologicznych związanych z uzdatnianiem wody przeznaczonej do spożycia wraz z niezbędnymi robotami budowlanym, pod warunkiem doprowadzenie jakości wody przeznaczonej do spożycia do wymagań odpowiedniego Rozporządzenia Ministra Zdrowia oraz budowa sieci wodociągowej w celu poprawy jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi;

21) Rekultywacja składowiska odpadów (formowanie czaszy składowiska, wykonanie warstw wyrównawczej, izolacyjnej i odwadniającej, wykonanie instalacji odgazowującej, warstwa urodzajna, nasadzenia, wysiew traw);

22) Zakup maszyn i urządzeń dla instalacji zagospodarowania odpadów wraz z montażem;

23) Budowa, modernizacja instalacji zagospodarowania odpadów;

24) Zakup wyposażenia dla systemów selektywnej zbiórki odpadów;

25) Nadzór Inwestorski w zakresie przedsięwzięcia finansowanego przez Fundusz.

 

Ostateczną decyzję o kwalifikowalności kosztów finansowanych przez Fundusz podejmuje Zarząd Funduszu.

 

Pytania dotyczące naboru wniosków prosimy kierować do:

Paweł Stanek, tel. 61 -845-62-16, pawel.stanek@wfosgw.poznan.pl

 

Więcej informacji pod adresem:

http://www.wfosgw.poznan.pl/oferta-finansowania/jst-i-inne-podmioty/aktualne-nabory/przedsiewziecia-inwestycyjne-roku-2018/