XLIII Sesja Rady Miejskiej w Stawiszynie

Powiększ obraz

Obrady XLIII Sesji Rady Miejskiej w Stawiszynie, odbędą się w dniu 14 marca 2018r. (tj. środa) o godz. 13.00 w sali posiedzeń w Ratuszu, Pl. Wolności 1 w Stawiszynie.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Burmistrza Stawiszyna z działalności między sesjami.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2018.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024”.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn w 2018 roku”
 7. . Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu, niezabudowanej nieruchomości gruntowej, będącej własnością Gminy i Miasta Stawiszyn.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia (niewyrażenia)zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy i Miasta Stawiszyn środków funduszu sołeckiego na 2019 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2021.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2018 rok.
 12. Przyjęcie protokołu z XLII sesji.
 13. Wolne głosy i wnioski.
 14. Zamknięcie obrad.