Obrady XLIX Sesji Rady Miejskiej w Stawiszynie

Powiększ obraz

Obrady XLIX Sesji Rady Miejskiej w Stawiszynie, odbędą się w dniu 27 czerwca 2018r. (tj. środa) o godz. 12.00 w sali posiedzeń w Ratuszu, Pl. Wolności 1 w Stawiszynie.

Porządek obrad:

1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przedstawienie porządku obrad.

3.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz z sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i Miasta Stawiszyn za 2017 r.

a)rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Stawiszyn za 2017 r,

b)zapoznanie się z opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy i Miasta Stawiszyn za 2017 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami,

c)rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2017 r.,

d)dyskusja nad sprawozdaniem finansowym i nad sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i Miasta Stawiszyn za 2017 r.,

e)zapoznanie się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Stawiszyn za 2017 r.,

f) zapoznanie się ze stanowiskiem pozostałych komisji działających przy Radzie Miejskiej w Stawiszynie o sprawozdaniu finansowym i sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy i Miasta Stawiszyn za 2017 rok,

g) głosowanie i podjęcie uchwały,

 

4.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Stawiszyna za 2017 rok:

 

a)zapoznanie się z informacją o stanie mienia komunalnego Gminy i Miasta Stawiszyn,

b)zapoznanie się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Burmistrza Stawiszyna za 2017 rok,

c) zapoznanie się z opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Stawiszynie o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Stawiszyna za 2017 rok,

d) dyskusja,

e) głosowanie i podjęcie uchwały.

Przerwa

5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenie sprawozdania finansowego Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury w Zbiersku.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenie sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta Stawiszyn.

7. Podjęcie uchwały określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego.

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. „Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. „Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”

10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych dla poszczególnych ich rodzajów, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu na 2018 rok.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2018-2020.

13.Przyjęcie protokołów z XLVI, XLVII, sesji.

14.Wolne głosy i wnioski.

15.Zamknięcie obrad.