Obrady II Sesji Rady Miejskiej w Stawiszynie

Powiększ obraz

Obrady II Sesji Rady Miejskiej w Stawiszynie, odbędą się w dniu 23 listopada 2018 roku o godz. 15.00 w sali posiedzeń w Ratuszu, Plac Wolności 1, 62-820 Stawiszyn.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Złożenie ślubowania przez radnego.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Informacja o stanie Gminy i Miasta Stawiszyn.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości na rok 2019.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego na rok 2019.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2019.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia stanu komisji.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Stawiszyna.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości i zasad na jakich radnym Rady Miejskiej w Stawiszynie przysługują diety oraz zwrot kosztów podróży służbowych.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia reprezentowania Gminy i Miasta Stawiszyn w Zgromadzeniu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2018-2020.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018.
 14. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 15. Wolne głosy i wnioski.
 16. Zamknięcie obrad.