XIII sesja Rady Miejskiej w Stawiszynie

Powiększ obraz

Obrady XIII Sesji Rady Miejskiej w Stawiszynie odbędą się w dniu 20 listopada 2019 roku (tj. środa) o godz. 11.00. Obrady odbędą się w Sali posiedzeń w Ratuszu, Plac Wolności 1, 62-820 Stawiszyn.

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie: Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Stawiszyn.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród za osiągnięcia dydaktyczno-wyrównawcze ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Stawiszyn.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy i Miasta Stawiszyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego na rok 2020.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu targowiska gminnego „Mój Rynek” w Stawiszynie.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty targowej i ustalenia wysokości stawek opłaty targowej.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie infrastruktury technicznej na drogach gminnych, których zarządcą jest Gmina i Miasto Stawiszyn.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2019-2021.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.
 11. Przyjęcie protokołu z XII sesji.
 12. Wolne głosy i wnioski.
 13. Zamknięcie obrad.