Obrady XXII Sesji Rady Miejskiej w Stawiszynie

Powiększ obraz

Obrady XXII Sesji Rady Miejskiej w Stawiszynie odbędą w dniu 30 czerwca 2020 roku (tj. wtorek) o godz. 11.00. Obrady odbędą się w Sali posiedzeń w Ratuszu, Plac Wolności 1, w Stawiszynie.

Porządek obrad:

1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przedstawienie porządku obrad.

3.Raport o stanie Gminy i Miasta Stawiszyn.

a) przedstawienie raportu – wystąpienie Burmistrza Stawiszyna,

b) debata nad raportem,

c) przedstawienie i przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Burmistrza Stawiszyna.

4.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz z sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i Miasta Stawiszyn za 2019 r.

a)rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Stawiszyn za 2019 r,

b)zapoznanie się z opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy i Miasta Stawiszyn za 2019 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami,

c)rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2019 r.,

d)dyskusja nad sprawozdaniem finansowym i nad sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i Miasta Stawiszyn za 2019 r.,

e)zapoznanie się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Stawiszyn za 2019 r.,

f) zapoznanie się ze stanowiskiem pozostałych komisji działających przy Radzie Miejskiej w Stawiszynie o sprawozdaniu finansowym i sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy i Miasta Stawiszyn za 2019 rok,

g) głosowanie i podjęcie uchwały,

5.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Stawiszyna za 2019 rok:

a)zapoznanie się z informacją o stanie mienia komunalnego Gminy i Miasta Stawiszyn,

b)zapoznanie się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Burmistrza Stawiszyna za 2019 rok,

c) zapoznanie się z opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Stawiszynie o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Stawiszyna za 2019 rok,

d) dyskusja,

e) głosowanie i podjęcie uchwały.

Przerwa

6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenie sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta Stawiszyn.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenie sprawozdania finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Zbiersku.

8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2020-2030.

9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały w sprawie zmian budżetu na 2020 rok.

10. Przyjęcie protokołów z XXI sesji.

11. Wolne głosy i wnioski.

12. Zamknięcie obrad.