Program Priorytetowy „Moja Woda”

Powiększ obraz

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu ogłasza od dnia 01.07.2020 roku nabór wniosków dla zadań realizowanych w latach 2020-2024, wpisujących się w Program Priorytetowy „Moja Woda” na lata 2020-2024”.

Instytucją zarządzającą programem do której należy składać wnioski jest WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA.

Cel programu:

Program ma na celu ochronę zasobów wody poprzez zwiększenie retencji na terenie posesji przy budynkach jednorodzinnych oraz wykorzystywanie zgromadzonej wody opadowej i roztopowej, w tym dzięki rozwojowi zielono-niebieskiej infrastruktury

Na co dofinansowanie? :

W ramach programu będzie można sfinansować : zakup, montaż, budowa, uruchomienie, instalacji takich jak: -przewody odprowadzające wody opadowe zebrane z rynien, wpustów do zbiornika nadziemnego; podziemnego, otwartego lub zamkniętego, szczelnego lub infiltracyjnego -instalacji rozsączającej, zbiornik retencyjny nadziemny, podziemny, otwarty lub zamknięty, szczelny lub infiltracyjny -elementy do nawadniania lub innego wykorzystania zatrzymanej wody; pozwalających na zagospodarowanie wód opadowych lub roztopowych na terenie nieruchomości objętej przedsięwzięciem. Zatem mają to być przedsięwzięcia, które doprowadzą do zatrzymywania wody opadowej w obrębie nieruchomości objętej przedsięwzięciem, w efekcie czego wody opadowe lub roztopowe z nieruchomości nie będą odprowadzane poza jej teren (np. do kanalizacji bytowo-gospodarczej, kanalizacji deszczowej, kanalizacji ogólnospławnej, rowów odwadniających odprowadzających poza teren nieruchomości, na tereny sąsiadujące, na ulice, place itp.

Dla kogo?

Program skierowany jest do osób fizycznych będące właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości na której znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny,z wyłączeniem nieruchomości, dla której udzielono już dofinansowania z Programu Moja Woda.

Dofinansowanie:

Dofinansowanie w formie dotacji z tym, że nie więcej niż 80% kosztów kwalifikowanych instalacji wchodzących w skład przedsięwzięcia i nie więcej niż 5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie.

Szczegółowe informacje o programie:

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu ul. Szczepanowskiego 15A, 60-541 Poznań 

www.wfosgw.poznan.pl

https://www.wfosgw.poznan.pl/oferta-finansowania/osoby-fizyczne/aktualne-nabory/program-priorytetowy-moja-woda/