Konkurs ofert na wybór realizatora programu zdrowotnego realizowanego w ramach projektu Nr RPWP. 06.06.03-30-0004/18-00

Burmistrz Stawiszyna ogłasza konkurs, zapraszając do składania ofert

 1. Przedmiotem konkursu jest realizacja w latach 2020-2023 programu zdrowotnego realizowanego w ramach projektu „Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” Nr RPWP.06.06.03-30-0004/18-00 współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
 2. Zakres przedmiotu konkursu
 • Rekrutacja i edukacja uczestników programu

Rekrutacja będzie prowadzona jednocześnie z edukacją przez pielęgniarkę /edukatora zdrowotnego. Edukacja w fazie rekrutacji będzie polegała na:

– informowaniu o programie, jego celach i kryteriach

– informowaniu o czynnikach ryzyka rozwoju nowotworów skóry

– informowaniu o postępowaniu w przypadku pojawienia się niepokojących zmian skórnych.

Rekrutacja będzie odbywać się za pomocą elektronicznego systemu rekrutacji. Pacjent wypełni z pomocą osoby rekrutującej kartę ryzyka w formie papierowej (rekruter wpisze ją w system elektroniczny) lub bezpośrednio w formie elektronicznej.

 

 • Wykonanie konsultacji specjalistycznej dla 4 500 osób:
 1. indywidualna edukacja nt. profilaktyki nowotworów skóry prowadzona przez pielęgniarkę lub edukatora zdrowotnego w zakresie zachowania profilaktycznego, samokontroli zmian skórnych, postępowania w przypadku niepokojących zmian skórnych,
 2. konsultacje lekarza dermatologa

– przeprowadzenie wywiadu,

– wykonanie badań wideodermatoskopem,

– przeprowadzenie ankiety satysfakcji z udziału w programie,

– przekazanie wyników badania uczestnikowi,

– wydanie informacji z zaleceniem dalszego leczenia w ramach NFZ w przypadku podejrzenia złośliwych zmian skórnych.

 

 • Ewaluacja programu i kontrola jakości wykonywanych świadczeń – pozyskanie wykwalifikowanego ewaluatora programów zdrowotnych.
 1. a) Monitoring prowadzony na bieżąco przez ewaluatora programów zdrowotnych, na podstawie którego, będą tworzone raporty okresowe na zakończenie każdego roku prowadzenia programu. Działania będą obejmować:

– ocenę zgłaszalności do programu,

– ocenę jakości świadczeń w programie, w tym przeprowadzenie telefonicznego badania ankietowego podsumowującego program wśród 400 uczestników programu (próba reprezentatywna) oraz opracowanie wyników ankiety.

 1. b) Ewaluacja – prowadzona przez ewaluatora programów zdrowotnych będzie obejmować:

– ocenę efektywności programu,

– ocenę trwałości efektów programu.

 1. c) Opracowanie końcowego raportu podsumowującej program, który będzie zawierał co najmniej dane dotyczące liczby osób biorących udział w programie z podziałem na poszczególne lata realizacji, kobiety i mężczyzn oraz liczbę i rodzaj wykrytych nieprawidłowości w badaniach skóry, informacje na temat efektywności programu, zalecenia z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki nowotworów skóry.
 2. W ramach realizacji przedmiotu konkursu Wykonawca zobowiązany będzie do:
 • prowadzenia odrębnej rejestracji pacjentów objętych programem oraz rejestru uczestników programu,
 • prowadzenia dokumentacji medycznej związanej z programem,
 • kwalifikowania uczestników do części diagnostyczno-edukacyjnej programu (weryfikacja na podstawie karty ryzyka – kryterium wieku, zamieszkania, grupa ryzyka; wyrażenia zgody na badanie oraz przetwarzania danych osobowych),
 • informowania pacjentów z podejrzeniem złośliwych zmian skórnych o konieczności dalszej diagnostyki i leczenia w ramach ubezpieczenia zdrowotnego,
 • nawiązania współpracy z jednostkami zapewniającymi dalszą opiekę diagnostyczno-terapeutyczną dla pacjentów w ramach NFZ oraz przedstawienia wykazu potencjalnych jednostek.
 1. Łączna wysokość środków przeznaczonych na realizację przedmiotu konkursu wynosi nie więcej niż 782 500,00 zł (słownie: siedemset osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych 00/100).
 2. Przewiduje się zawarcie umowy na okres od dnia jej podpisania do dnia 29.01.2023 r. z możliwością wydłużenia, jeśli wymagać tego będzie prawidłowa realizacji projektu.
 3. Oferty mogą być składane przez podmioty lecznicze, w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. z 2020 r., poz. 295 ze zm.).
 4. Oferenci muszą spełniać następujące wymogi:
 • dysponować gabinetem lekarskim spełniającym wymogi określone w przepisach prawa
 • dysponować specjalistycznym personelem medycznym, tj. zatrudniać lekarza dermatologa lub chirurga onkologa oraz pielęgniarkę lub edukatora zdrowotnego.
 1. Oferenci zobowiązani są złożyć następujące dokumenty:
 • ofertę na przygotowanym przez organizatora konkursu formularzu ofertowym
 • aktualny odpis z właściwego rejestru
 • kopię aktualnej polisy ubezpieczeniowej
 • oświadczenia
 1. oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia, warunkami konkursu   i regulaminem organizowania konkursu,
 2. oświadczenie oferenta, że sprzęt medyczny, używany do realizacji badań, spełnia wymogi określone w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2020 r., poz. 186 ze zm.),
 3. oświadczenie oferenta o dysponowaniu gabinetem lekarskim spełniającym wymogi określone w przepisach prawa potwierdzone tytułem prawnym do lokalu,
 4. oświadczenie oferenta, że osoby realizujące poszczególne działania w ramach realizacji programu posiadają odpowiednie kwalifikacje i aktualne uprawnienia do ich wykonywania,
 5. oświadczenie potwierdzające, że w stosunku do podmiotu składającego ofertę nie stwierdzono niezgodne z przeznaczeniem wykorzystania środków publicznych,
 6. oświadczenie osoby uprawnionej do reprezentowania oferenta o niekaralności zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi oraz niekaralności na umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 7. oświadczenie, że oferent jest jedynym posiadaczem rachunku, na które zostaną przekazane środki i zobowiązuje się go utrzymywać do chwili zaakceptowania rozliczenia tych środków pod względem finansowym i rzeczowym,
 8. oświadczenie oferenta, że kwota środków przeznaczona zostanie na realizację zadania zgodnie z ofertą.
 9. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zażądania przedłożenia dokumentów potwierdzających spełnienie okoliczności wskazanych w druku oferty, stanowiących realizację kryteriów wyboru.
 10. W przypadku złożenia oferty z brakami formalnymi Organizator konkursu wezwie oferenta do uzupełnienia tych braków w nieprzekraczalnym terminie 3 dni roboczych. Po bezskutecznym upływie wskazanego terminu, oferta podlega odrzuceniu. Oferty nie spełniające kryteriów formalnych podlegają odrzuceniu.
 11. Oferty należy składać w zaklejonych kopertach w sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta w Stawiszynie przy ul. Szosa Pleszewska 3, I piętro pok. nr 10 w terminie do dnia 24 sierpnia 2020 r. do godz. 10.00.

Koperta z ofertą powinna być oznakowana następująco:

„Nazwa i adres podmiotu składającego ofertę”,

opis: „Oferta na realizację programu zdrowotnego realizowanego w ramach projektu „Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”.

Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty ponosi Oferent.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone do Oferenta bez otwierania koperty, o ile była ona zamknięta i zaklejona.

Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 24 sierpnia 2020 r. o godz. 10.15 w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie.

 1. Wyboru oferty dokona Burmistrz Stawiszyna na podstawie formalnej i merytorycznej oceny ofert dokonanej przez Komisje Konkursową.
 2. Wyniki konkursu zostaną podane oferentom na piśmie oraz przekazane do publicznej wiadomości w formie informacji zamieszczonej na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta w Stawiszynie, na stronie internetowej Urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
 3. Komisja Konkursowa dokona oceny złożonych ofert według następujących kryteriów:

W pierwszej części konkursu oferty zostaną ocenione pod względem formalnym

Kryteria formalne:

 • oferta została złożona przez uprawniony podmiot
 • oferta została podpisana przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta
 • oferta została złożona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do ogłoszenia konkursu
 • oferent złożył wszystkie wymagane załączniki do oferty
 • oferent spełnia wymagania lokalowe i kadrowe niezbędne do realizacji programu.

Następnie każda oferta oceniona pozytywnie na etapie oceny formalnej zostanie oceniona pod względem merytorycznym.

Kryteria merytoryczne:

 • kalkulacja kosztów (0-5 pkt.)
 • dostępność do usług (świadczenie konsultacji specjalistycznych w godzinach popołudniowych i w dni wolne od pracy, dostępność dla osób niepełnosprawnych) (0-5 pkt.)
 • doświadczenie w realizacji programów zdrowotnych, w tym zakresie nowotworów (0-5 pkt.)
 • doświadczenie w realizacji bądź w uczestnictwie w projektach finansowanych                      z funduszy Unii Europejskiej (0-5 pkt.)
 • współpraca z podmiotami lub organizacjami podejmującymi działania w zakresie profilaktyki zdrowia, w szczególności profilaktyki chorób nowotworowych (0-5 pkt.).

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania wynosi 25.

Ocena poszczególnych członków Komisji przedstawiana jest w postaci liczb całkowitych. Ostateczna liczba punktów to średnia sumy punktów przyznanych przez poszczególnych członków Komisji. Oferty, które w wyniku oceny merytorycznej uzyskały średnią liczbę poniżej 10 nie kwalifikują się do finansowania w konkursie.

 1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 2. Oferent biorący udział w postępowaniu może wnieść do Burmistrza Stawiszyna odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia postępowania, w terminie 7 dni licząc od dnia ogłoszenia informacji o rozstrzygnięciu konkursu. Odwołanie od rozstrzygnięcia konkursu składa się w formie pisemnej. Burmistrz Stawiszyna rozpatruje odwołania w ciągu 14 dni. Sposób rozstrzygnięcia odwołania podawany jest do publicznej wiadomości.
 3. Burmistrz Stawiszyna zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny, a także do przesunięcia terminu składania ofert.

Załączniki:

Zarządzenie

Formularz ofertowy

Oświadczenie

Regulamin