Obrady XXVIII sesji Rady Miejskiej w Stawiszynie

Powiększ obraz

Obrady XXVII Sesji Rady Miejskiej w Stawiszynie, odbędą się w dniu 23 lutego 2021 roku (tj. wtorek) o godz. 11.00. w sali posiedzeń w Ratuszu, Pl. Wolności 1 w Stawiszynie.

W związku z zagrożeniem epidemicznym i dbając o bezpieczeństwo mieszkańców, sesja odbędzie się bez udziału gości i publiczności, z zachowaniem środków bezpieczeństwa.

Zainteresowani będą mogli obejrzeć sesję transmitowaną on-line na stronie Biuletynu Informacji Publicznej lub stronie internetowej Gminy i Miasta Stawiszyn. www.stawiszyn.pl

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2021.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy i Miasta Stawiszyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego na rok 2021.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla gminy i miasta Stawiszyn.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie. przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Piątek Mały”.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie. przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Długa Wieś Druga”.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Zbiersk Cukrownia”.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Sołectwa Zbiersk Kolonia na lata 2021-2026.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Sołectwa Petryki na lata 2021-2024.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania projektu „Strategii rozwoju Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2021-2030” oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii rozwoju gminy, w tym tryb konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy i Miasta Stawiszyn środków funduszu sołeckiego w 2022 roku.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania petycji według właściwości.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości lokalowej na rzecz Gminy i Miasta Stawiszyn do gminnego zasobu nieruchomości.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie obciążenia nieruchomości lokalowej, stanowiącej własność Gminy i Miasta Stawiszyn służebnością dożywotniego zamieszkiwania.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zasad użyczania organizacjom pozarządowym nieruchomości gminnych.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy i Miasta w Stawiszynie na lata 2020-2025.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Stawiszyn na 2021 rok.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Stawiszyna na lata 2021-2030.
 20. Przyjęcie protokołu z XXVII Sesji Rady Miejskiej.
 21. Wolne głosy i wnioski.
 22. Zamknięcie obrad.