Informacja o wynikach konsultacji

Powiększ obraz

Informacja o wynikach konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy Gminy i Miasta Stawiszyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego na rok 2021”.

Na podstawie uchwały nr XXXXI/225/2010 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji w dniach 12.02.2021 r.- 22.02.2021 r. zostały przeprowadzone konsultacje projektu „Rocznego programu współpracy Gminy i Miasta Stawiszyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego na rok 2021”.

W wyznaczonym terminie nie zostały złożone przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie żadne opinie w sprawie ww. projektu.