XXIX Rodzinny Rajd Rowerowy „Dla Jagódki”

Powiększ obraz

Regulamin XXIX Rodzinnego Rajdu Rowerowego pod hasłem „Dla Jagódki”

I. Cel rajdu:

– propagowanie aktywnych form wypoczynku w gronie rodzinnym oraz zdrowego trybu życia,

– propagowanie zasad ruchu drogowego wśród dzieci i młodzieży,

– propagowanie jazdy na rowerze jako formy aktywności fizycznej.

II. Organizator:

– Urząd Gminy i Miasta Stawiszyn,

III. Termin rajdu: 26 czerwca 2022 roku (niedziela)

IV. Trasa rajdu:

– godz. 13:30 start rajdu – Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie

V. Zgłoszenia:

Telefonicznie: (62) 752 80 79 (od pon. do pt. w godz. od 7.30 do 15.30 – Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie),

Osobiście: Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie, ul. Szosa Pleszewska 3, od pon. do pt. w godz. od 7:30 do 15:30.

W dniu rajdu – na starcie rajdu tj. Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie

VI. Koszty uczestnictwa:

– bezpłatny

VII. Warunki uczestnictwa:

 1. Rajd ma charakter otwarty dla wszystkich chętnych osób,
 2. Przed rajdem należy zadbać o stan techniczny swojego roweru.
 3. Osoby mające ukończone 10 lat muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekuna prawnego na udział w rajdzie. Osoby poniżej 10 roku życia mogą wziąć udział w rajdzie jedynie pod opieką rodzica lub opiekuna.
 4. Uczestnik zobowiązany jest wpisać się na listę startową z podaniem: imienia i nazwiska i własnoręcznym podpisem.

VIII. Uczestnicy rajdu zobowiązani są do:

 1. Przestrzegania regulaminu rajdu oraz obowiązkowego podporządkowania się decyzjom kierownictwa rajdu.
 2. Podczas rajdu zabronione jest wyprzedzanie pojazdu i osób prowadzących rajd na czele kolumny.
 3. Posiadanie dokumentu tożsamości oraz karty rowerowej lub innego dokumentu, który jest gwarancją posiadania niezbędnej wiedzy i umiejętności poruszania się po drogach.
 4. Organizatorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za brak karty rowerowej przez nieletnich uczestników rajdu.
 5. Posiadanie sprawnego technicznie roweru, wyposażonego zgodnie z obowiązującymi przepisami, w miarę możliwości zaopatrzenie się w stosowną odzież sportową, kamizelkę odblaskową oraz kask ochronny.
 6. Poruszania się zgodnie z zasadami ruchu drogowego.
 7. Jadąc w kolumnie należy zachować odległość między rowerami 3-5 m, a przy zjazdach 15-30 m.
 8. Przy zjazdach nie należ rozpędzać roweru, nie wolno wyprzedzać. Należy kontrolować szybkość przez hamowanie.
 9. Podczas jazdy w kolumnie należy zachować min. 200 m odległości pomiędzy poszczególnymi grupami kolumny.
 10. Liczba rowerów jadących w jednej kolumnie nie może przekraczać 15.
 11. Należy jechać równo i spokojnie w szyku. Niedopuszczalnie jest tarasowanie się, jazda równoległa i ciągłe zmiany pozycji.
 12. Każdy manewr na drodze musi być przeprowadzony upewnieniem się o możliwości bezpiecznego jego wykonania oraz odpowiednio wcześniej zasygnalizowany.
 13. Podczas postoju nie należy tarasować drogi. Należy organizować je poza jezdnią na parkingu, łące lub polanie.
 14. Uczestnicy powinni zachować szczególną ostrożność i przestrzegać zasad ruchu drogowego, mając na uwadze możliwość wyjechania pojazdów z dróg leśnych, ulic czy pojedynczych zabudowań.
 15. Przed wyruszeniem należy omówić trasę przejazdu z uwzględnieniem miejsc niebezpiecznych, stwarzających zagrożenia, zaplanować bezpieczne miejsca postoju na odpoczynek i posiłek.
 16. Nieprzestrzeganie regulaminu rajdu powoduje wykluczenie z rajdu.
 17. Rajd prowadzą osoby wyznaczone przez organizatora. Uczestnicy Rajdu zobowiązani są przestrzegać Regulaminu Rajdu i poleceń prowadzących Rajd.

IX. Informacje dodatkowe:

 1. Rajd będzie odbywać się przy nieograniczonym ruchu drogowym, uczestnicy muszą zachować szczególną ostrożność i znać zasady ruchu drogowego.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki spowodowane przez uczestników.
 3. Długość trasy 15 km.
 4. W Kaliszu wszyscy uczestnicy rajdu będą mogli zjeść ciepły posiłek oraz napić się.

X. Postanowienia końcowe

 1. Wszystkich uczestników rajdu obowiązuje znajomość i przestrzeganie aktualnych rekomendacji państwowych związanych z pandemią COVID – 19.
 2. Dane osobowe uczestników podlegają ochronie przez ustawę o ochronie danych osobowych. Organizator gromadzi dane osobowe zawodników tylko dla celów Rajdu i nie udostępnia ich osobom trzecim. Zawodnik zgłaszając się zgadza się na wykorzystanie jego danych osobowych do celów rajdu.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania nagranych zdjęć i filmów w celach promocyjnych Gminy i Miasta Stawiszyn, takich jak strona internetowa, facobook, ulotka, plakat informacyjny.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas imprezy i za szkody wyrządzone przez uczestników.
 5. Organizator nie zapewnia miejsca do przechowywania rzeczy uczestników.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Rajdu ze względu na złe warunki atmosferyczne.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do uzasadnionych zmian dotyczących przebiegu planowanej trasy oraz do interpretacji i zmian niniejszego Regulaminu.
 8. Organizatorzy rajdu nie przyjmują odpowiedzialności za wypadki i szkody wynikłe w czasie rajdu, zarówno wobec uczestników jak i osób trzecich.

 

O R G A N I Z A T O R Z Y