Stypendia i zasiłki szkolne

Powiększ obraz

Od 16 sierpnia do 15 września 2022 r. można składać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2022/2023.

Stypendium szkolne przysługuje uczniowi, jeśli dochód nie przekracza kwoty 600 zł netto na osobę w rodzinie. Wniosek należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 15 września. w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie ul. Szosa Pleszewska 3 (I piętro, pokój nr 17).

Wymagane dokumenty:

  • wniosek o przyznanie stypendium szkolnego – pobierz
  • oświadczenie o sytuacji rodzinnej i dochodowej rodziny uzasadniające przyznanie stypendium szkolnego wraz z wymaganymi dokumentami – pobierz

W przypadku przyznania stypendium szkolnego wypłata świadczenia nastąpi po uprzednim dostarczeniu dokumentów potwierdzających poniesione wydatki na cele edukacyjne (oryginały rachunków, faktur, poświadczenia wydatków poniesionych w szkole, umowy wraz z dokumentami potwierdzającymi wpłaty, itp.).

Zasiłki szkolne

Uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej spowodowanej zdarzeniem losowym może zostać przyznany zasiłek szkolny. We wniosku należy wskazać zdarzenie losowe oraz opisać jak to zdarzenie wpłynęło na pogorszenie się sytuacji materialnej ucznia. Wniosek należy złożyć w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego

Wymagane dokumenty:

  • wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego – pobierz
  • dokument potwierdzający wystąpienie zdarzenia losowego.

Szczegółowe informacje o stypendium i zasiłku szkolnym uzyskają Państwo w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie – pokój nr 17 lub telefonicznie 62 75-28-079.