Burmistrz Stawiszyna zatrudni w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie Kierowcę – robotnika gospodarczego

Powiększ obraz

OFERTA PRACY

Kierowca – robotnik gospodarczy

Proponowany termin zatrudnienia: 01.12.2022 r.

 

I. Nazwa i adres jednostki:

Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie

Szosa Pleszewska 3

62-820 Stawiszyn

II. Określenie stanowiska:

 1. Kierowca-robotnik gospodarczy
 2. 1 etat – pełen wymiar czasu pracy

III. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. wykształcenie min. zawodowe,
 3. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
 4. prawo jazdy kat. B,
 5. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,
 6. niekaralność sądowa za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
 7. nieposzlakowana opinia.

 

IV. Wymagania dodatkowe:

 1. samodzielność, obowiązkowość, dbałość o powierzone mienie,
 2. dyspozycyjność (praca w terenie),
 3. komunikatywność i otwartość,

 

V. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. utrzymywanie w stałej gotowości technicznej powierzonego pojazdu poprzez systematyczną, właściwą eksploatację, codzienną obsługę oraz używanie pojazdu wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem,
 2. zapewnienie bezpieczeństwa przewozu pasażerów (uczniów i osób), zapewnienie opieki pasażerom w trakcie przewozu,
 3. wypełnianie kart drogowych, rozliczanie paliwa oraz prowadzenie innej dokumentacji eksploatacyjnej pojazdu,
 4. wykonywanie bieżących przeglądów przed wyjazdem i po powrocie,
 5. przestrzeganie terminów przeglądów technicznych, gwarancyjnych i okresowych,
 6. wykonywanie drobnych prac gospodarczych, porządkowych i remontowych,
 7. wykonywanie prac związanych z utrzymaniem terenów zielonych,
 8. inne prace o charakterze gospodarczym i porządkowym.

 

VI. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 1. pełny wymiar czasu pracy,
 2. bezpieczne warunki pracy,
 3. prowadzenie pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony oraz przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą,
 4. w zależności od potrzeb konieczność wyjazdów poza stałe miejsce pracy.

 

VII. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,
 2. życiorys (CV),
 3. kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie,
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 5. kserokopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy,
 6. kserokopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje i umiejętności,
 7. oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione umyślnie,
 8. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na ww. stanowisku,
 9. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.

Wymagane dokumenty należy składać w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Stawiszyn lub pocztą na adres Urzędu Gminy i Miasta w Stawiszynie, ul. Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn z dopiskiem: „Dotyczy stanowiska kierowca-robotnik gospodarczy”, w terminie do dnia 07.11.2022 r.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane..

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej) oraz oświadczenia powinny być opatrzony klauzulą: „Wyrażam zgodą na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.” oraz podpisane.

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi poniżej 6%.

 

Klauzula informacyjna

25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ich swobodnego przepływu (tzw. RODO). Poniżej przedstawiamy Państwu Klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów i udzielonej zgody.

 1. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie jest Burmistrz Stawiszyna ul. Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn,
 2. Jeśli macie Państwo pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Państwa danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy i Miasta w Stawiszynie, a także przysługujących Państwu uprawnień, możecie się Państwo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie za pomocą adresu: iod@stawiszyn.pl lub osobiście w budynku Urzędu – pok. nr 7 (parter),
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia rekrutacji zgodnie z wymogami przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r., poz. 1510 z późn. zm.), ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 530). W pozostałym zakresie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO, to jest zgody osoby, której dane dotyczą.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres do zakończenia procedury rekrutacyjnej, a następnie przez okres wynikający z ustawowo wymaganego okresu utrzymania danych, w innym przypadku nie będą przetwarzane po ustaniu celu przetwarzania. W przypadku zatrudnienia dokumenty aplikacyjne zostaną dołączone do akt osobowych pracownika i będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa.
 6. Macie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych w przepisach RODO.
 7. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie wyrażenia zgody przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Macie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdyby przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych naruszało przepisy RODO.
 9. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 10. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 11. Podanie danych osobowych jest warunkiem wzięcia udziału w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie niezbędnych danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jesteście Państwo zobowiązani do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, a w przypadku przetwarzania na podstawie wyrażonej zgody brak możliwości podjęcia czynności przez Administratora.

Link do ogłoszenia w BIP – http://bip.stawiszyn.pl/art,2915,burmistrz-stawiszyna-zatrudni-w-urzedzie-gminy-i-miasta-w-stawiszynie-kierowce-robotnika-gospodarczego