Rozporządzenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 2 stycznia 2023 roku w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów kaliskiego i tureckiego

Powiększ obraz

W związku z rozporządzeniem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 2 stycznia 2023 roku w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów kaliskiego i tureckiego z powodu stwierdzenia ogniska choroby – w miejscowości Podzborów, gmina Ceków-Kolonia, powiat kaliski w Gminie i Mieście Stawiszyn w miejscowościach: Petryki, Stary Kiączyn, Wyrów, Pólko, Ostrówek, Werginki, Złotniki Małe-Kolonia, Piątek Mały, Piątek Mały-Kolonia ustalono obszar zagrożony grypą ptaków. Obszar będzie oznaczony tablicami ostrzegawczymi na żółtym tle z napisem: ,,UWAGA! WYSOCE ZJADLIWA GRYPA PTAKÓW OBSZAR ZAGROŻONY”.

W obszarze zagrożonym, o którym mowa nakazuje się:

 1. niezwłoczne usuwanie zwłok drobiu lub innych ptaków, poprzez ich przetworzenie lub unieszkodliwienie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określającym przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylającym rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego), w zakładzie zatwierdzonym do tego celu;
 2. niezwłoczne czyszczenie i odkażanie środków transportu i sprzętu wykorzystywanych do transportu drobiu lub innych ptaków, ich mięsa, paszy, ściółki lub nawozów naturalnych oraz innych przedmiotów lub substancji, które mogły zostać skażone wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków;
 3. stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące, w celu wykluczenia rozprzestrzeniania się wysoce zjadliwej grypy ptaków oraz wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wjazdami i wyjazdami do i z gospodarstw utrzymujących drób;
 4. przechowywanie paszy i ściółki dla ptaków w sposób zabezpieczający przed kontaktem z gryzoniami oraz dzikimi ptakami oraz ich odchodami.

W obszarze zagrożonym, o którym mowa zakazuje się:

 1. wprowadzania i wyprowadzania z gospodarstwa gdzie jest utrzymywany drób, drobiu lub innych ptaków utrzymywanych w gospodarstwie, bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii;
 2. wywożenia lub rozrzucania ściółki lub nawozów naturalnych bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii;
 3. organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów, gdzie są gromadzone drób lub inne ptaki;
 4. przemieszczania i transportu drobiu lub innych ptaków, w tym piskląt jednodniowych, drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności, jaj wylęgowych oraz konsumpcyjnych bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii;
 5. transportu mięsa drobiowego z zakładów zlokalizowanych na obszarze zagrożonym bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii;
 6. utrzymywania drobiu na wolnym powietrzu, chyba że:
 • drób jest chroniony przed kontaktem z dzikim ptactwem za pomocą sieci, dachów, poziomych tkanin lub innych odpowiednich środków zapobiegających temu kontaktowi; lub
 • drób jest karmiony i pojony w zamkniętym pomieszczeniu lub w miejscu osłoniętym, które w dostateczny sposób uniemożliwia dostęp dzikiego ptactwa i tym samym zapobiega kontaktowi dzikiego ptactwa z pokarmem lub wodą przeznaczonymi dla drobiu.

Rozporządzenie Wojewody Wielkopolskiego w formacie PDF