Obrady LII sesji Rady Miejskiej w Stawiszynie

Powiększ obraz

Obrady LII Sesji Rady Miejskiej w Stawiszynie odbędą się w dniu 2 luty 2023 r. (tj. czwartek) o godz. 13:30 w sali Ratusza, Pl. Wolności 1 w Stawiszynie.

Zainteresowani będą mogli obejrzeć sesję transmitowaną on-line na stronie Biuletynu Informacji Publicznej lub stronie internetowej Gminy i Miasta Stawiszyn. www.stawiszyn.pl

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
 5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego dla celów przyznawania pomocy w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób wskazanych w wieloletnim rządowym programie „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy i Miasta Stawiszyn środków funduszu sołeckiego w 2023 roku.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Stawiszyn”
 8. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia, że projekt „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Piątek Mały” nie narusza ustaleń „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Stawiszyn”
 9. Podjęcie uchwały w sprawie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Piątek Mały”.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2023-2030.
 12. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 13. Wolne głosy i wnioski.
 14. Zamknięcie obrad