Obrady LIII sesji Rady Miejskiej w Stawiszynie

Powiększ obraz

Obrady LIII Sesji Rady Miejskiej w Stawiszynie odbędą się w dniu 28 lutego 2023 roku (tj. wtorek) o godz. 10:00.Obrady odbędą się w Sali posiedzeń w Ratuszu, Plac Wolności 1, 62-820 Stawiszyn..

Zainteresowani będą mogli obejrzeć sesję transmitowaną on-line na stronie Biuletynu Informacji Publicznej lub stronie internetowej Gminy i Miasta Stawiszyn. www.stawiszyn.pl

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza między Sesjami.
 4. Sprawozdanie z działalności Komendanta Policji w Stawiszynie za rok 2022 wraz z informacją o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn.
 5. Sprawozdanie z działalności Rady Miejskiej oraz Komisji Rady Miejskiej za rok 2022.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Pracy Rady Miejskiej w Stawiszynie na 2023 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Stawiszynie na 2023 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn w 2023 roku.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kaliskiemu w postaci dotacji celowej na dofinansowanie do wkładu własnego na zakup auta w ramach,, Programu wyrównania różnic między regionami III edycja 2022 dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Cieni Drugiej,,.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2023-2030.
 12. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 13. Wolne głosy i wnioski.
 14. Zamknięcie obrad