Obrady LX Sesji Rady Miejskiej w Stawiszynie

Powiększ obraz

Obrady LX Sesji Rady Miejskiej w Stawiszynie odbędą się w dniu 14 listopada 2023 r. (tj. wtorek) o godz. 10:00 w sali Ratusza, Pl. Wolności 1 w Stawiszynie.

Zainteresowani będą mogli obejrzeć sesję transmitowaną on-line na stronie Biuletynu Informacji Publicznej lub stronie internetowej Gminy i Miasta Stawiszyn. www.stawiszyn.pl

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego dla celów przyznawania świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób wskazanych w wieloletnim rządowym programie „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028
 5. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie dożywiania „Gminny program w zakresie dożywiania” na lata 2024-2028 dla dzieci i uczniów zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy i Miasta Stawiszyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego na rok 2024.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości na rok 2024.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego na rok 2024.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2024.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień z podatków i opłat lokalnych.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty targowej i ustalenia wysokości stawek opłaty targowej.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości gruntowych na rzecz Gminy i Miasta Stawiszyn do gminnego zasobu nieruchomości.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości gruntowych na rzecz Gminy i Miasta Stawiszyn do gminnego zasobu nieruchomości.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości gruntowych na rzecz Gminy i Miasta Stawiszyn do gminnego zasobu nieruchomości.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023.
 16. Podjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2023-2030.
 17. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji
 18. Wolne głosy i wnioski.
 19. Zamknięcie obrad.