Kontrola szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków

Powiększ obraz

W związku z obowiązkiem prowadzenia ewidencji i kontroli zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków wzywam mieszkańców Gminy i Miasta Stawiszyn do zgłaszania ww zbiorników do Urzędu.

Druk zgłoszenia dostępny jest do pobrania w Urzędzie Gminy w Stawiszynie (pok. nr 16) lub na stronie internetowej www.stawiszyn.pl /zakładka: Ochrona Środowiska/Ewidencja Zbiorników Bezodpływowych lub.tutaj.

Wymóg ten wynika z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996r. art. 6 ust 1 (Dz. U. 2024 poz.399), gdzie każdy właściciel nieruchomości wyposażonej w zbiornik bezodpływowy lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych ma obowiązek podpisać umowę z firmą asenizacyjną.

Zgodnie z przepisami prawa właściciele nieruchomości są zobowiązani do udokumentowania pozbywania się nieczystości ciekłych w formie okazania dowodów uiszczania opłat za wywóz nieczystości (faktur bądź rachunków).

Nadzór nad realizacją ww obowiązków sprawuje Burmistrz Stawiszyna, który zobowiązany jest przeprowadzić kontrolę wszystkich posesji na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn raz na dwa lata.

Zatem wzywam mieszkańców Gminy i Miasta Stawiszyn, którzy nie spełnili jeszcze tego obowiązku o dostarczenie umów i dowodów uiszczania opłat za wywóz nieczystości ciekłych za ostatnie 12 lub 24 miesiące do Urzędu Gminy i Miasta w Stawiszynie pokój numer 16 do dnia 28.06.2024 roku.

Od dnia 01.07.2024 roku upoważnieni pracownicy Urzędu rozpoczną kontrole szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków nie zgłoszonych w wyżej wymienionym terminie.

 

Burmistrz Stawiszyna

/-/ Grzegorz Kaczmarek