Obrady IV Sesji ( Absolutoryjnej) Rady Miejskiej w Stawiszynie

Powiększ obraz

Obrady IV Sesji ( Absolutoryjnej) Rady Miejskiej w Stawiszynie odbędą się w dniu 20 czerwca 2024 r. (tj. czwartek) o godz. 11:00 w sali Ratusza, Pl. Wolności 1 w Stawiszynie.

Zainteresowani będą mogli obejrzeć sesję transmitowaną on-line na stronie Biuletynu Informacji Publicznej lub stronie internetowej Gminy i Miasta Stawiszyn. www.stawiszyn.pl

Porządek obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Sprawozdanie Burmistrza Stawiszyna z działalności między sesjami.

4. Raport o stanie Gminy i Miasta Stawiszyn.

a) przedstawienie raportu – wystąpienie Burmistrza Stawiszyna,
b) debata nad raportem,
c) przedstawienie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Burmistrza Stawiszyna.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz z sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i Miasta Stawiszyn za 2023 r.

a)rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Stawiszyn za 2023 r,

b)zapoznanie się z opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy i Miasta Stawiszyn za 2023 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami,

c)rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2023 r.,

d)dyskusja nad sprawozdaniem finansowym i nad sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i Miasta Stawiszyn za 2023 r.,

e)zapoznanie się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Stawiszyn za 2023 r.,

f) zapoznanie się ze stanowiskiem pozostałych komisji działających przy Radzie Miejskiej w Stawiszynie o sprawozdaniu finansowym i sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy i Miasta Stawiszyn za 2023 rok,

g) głosowanie i podjęcie uchwały,

6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Stawiszyna za 2023 rok:

a)zapoznanie się z informacją o stanie mienia komunalnego Gminy i Miasta Stawiszyn,

b)zapoznanie się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Burmistrza Stawiszyna za 2023 rok,

c) zapoznanie się z opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Stawiszynie o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Stawiszyna za 2023 rok,

d) dyskusja,

e) głosowanie i podjęcie uchwały.

Przerwa

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenie sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta Stawiszyn.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenie sprawozdania finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Zbiersku.

9. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminami: Gminą i Miastem Stawiszyn, Mycielin, Lisków, Szczytniki, Blizanów, Gołuchów, Gminą i Miastem Koźminek, Opatówek, Brzeziny i Gminą Ceków-Kolonia (Lider) w przedmiocie powierzenia Gminie Ceków-Kolonia realizacji zadania publicznego z zakresu zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty polegającej na wspólnej realizacji zadania pn. Cyfryzacja Gmin poprzez udostępnienie e-usług publicznych dla mieszkańców i przedsiębiorców z gmin ZIT AKO

10. Podjęcie zmiany uchwały w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę i Miasto Stawiszyn.

11. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia reprezentowania Gminy i Miasta Stawiszyn w Zgromadzeniu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”

12. Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy i Miasta Stawiszyn.

13. Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia wynagrodzenia za pracę dla Burmistrza Stawiszyna

14. Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia wysokości i zasad na jakich radnym Rady Miejskiej w Stawiszynie przysługują diety oraz zwrot kosztów podróży służbowych

15. Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia diet dla sołtysów wsi z terenu Gminy i Miasta Stawiszyn.

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok.

17. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2024-2030.

18. Przyjęcie protokołów z I Sesji Rady Miejskiej w Stawiszynie.

19. Przyjęcie protokołu z II Sesji-Nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Stawiszynie

20. Przyjęcie protokołu z III Sesji- Uroczystej Rady Miejskiej w Stawiszynie

21. Wolne głosy i wnioski.

22. Zamknięcie obrad.