Rodzina 500+

Informacje o Programie 500+

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stawiszynie informuje, że wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+ można składać online za pośrednictwem strony: https://empatia.mpips.gov.pl/ lub przez bankowość elektroniczną oraz w formie papierowej w:

  • Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Stawiszynie
    od poniedziałku do piątek w godzinach 7:30– 15:30 .

By uzyskać świadczenie wychowawcze po 31 maja 2021, wnioski będzie można składać elektronicznie od 01 lutego 2021r., a drogą tradycyjną (papierowo) – od 01 kwietnia 2021r.

1. Komu przysługuje świadczenie wychowawcze?

Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.

Świadczenie wychowawcze przysługuje:
– matce albo ojcu, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu matki albo ojca (chyba, że rodzice sprawują opiekę naprzemienną – wtedy każdy z rodziców otrzymuje świadczenie w wysokości 250,00 zł)
– opiekunowi faktycznemu dziecka, jeśli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu opiekuna faktycznego
– opiekunowi prawnemu dziecka
– dyrektorowi domu pomocy społecznej

Prawo do świadczenia wychowawczego przysługuje:
1) obywatelom polskim.
2) cudzoziemcom:
a) do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,
b) jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską dwustronnych umów międzynarodowych o zabezpieczeniu społecznym,
c) przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach
(Dz.U. z2018r. poz.2094 i2399 oraz z2019r. poz.577 i622), , jeżeli zamieszkują z dziećmi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
d) posiadającym kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”, jeżeli zamieszkują z dziećmi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem obywateli państw trzecich, którzy uzyskali zezwolenie na pracę na terytorium państwa członkowskiego na okres nieprzekraczający sześciu miesięcy, obywateli państw trzecich przyjętych w celu podjęcia studiów oraz obywateli państw trzecich, którzy mają prawo do wykonywania pracy na podstawie wizy. e) przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: – na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 139a ust. 1 lub art. 139o ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, lub – w związku z korzystaniem z mobilności krótkoterminowej pracownika kadry kierowniczej, specjalisty lub pracownika odbywającego staż w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa na warunkach określonych w art. 139n ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach – jeżeli zamieszkują z dziećmi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem cudzoziemców, którym zezwolono na pobyt i pracę na okres nieprzekraczający dziewięciu miesięcy, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej, f) przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: – na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 151 lub art. 151b ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, – na podstawie wizy krajowej w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych, − w związku z korzystaniem z mobilności krótkoterminowej naukowca na warunkach określonych w art. 156b ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach − z wyłączeniem cudzoziemców, którym zezwolono na pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres nieprzekraczający sześciu miesięcy, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.
3. Prawo do świadczenia wychowawczego przysługuje osobom o których mowa w ust.2, jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres, w jakim mają otrzymywać świadczenie wychowawcze, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Świadczenie przysługuje od urodzenia do ukończenia przez dziecko 18 lat.

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:
– dziecko pozostaje w związku małżeńskim,
– dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej,
– pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko,
– członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Rodzice obecnie mają trzy miesiące, od dnia urodzenia się dziecka (objęcia dziecka opieką lub przysposobienia dziecka), na złożenie wniosku o świadczenie wychowawcze z zachowaniem prawa do ustalenia tego świadczenia od miesiąca urodzenia się dziecka (objęcia dziecka opieką lub przysposobienia dziecka).

Od dnia 1 lipca 2019r. przyznanie świadczenia wychowawczego nie wymaga wydawania decyzji administracyjnej. Wydania decyzji wymagają natomiast odmowa przyznania świadczenia, uchylenie lub zmiana prawa do świadczenia.

Od 1 lipca 2019r. organ właściwy przesyła wnioskodawcy tylko informację o przyznaniu świadczenia wychowawczego na wskazany przez niego we wniosku adres poczty elektronicznej – o ile wnioskodawca wskazał taki adres.

Jeśli wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej we wniosku to może on odebrać informację o przyznaniu świadczenia wychowawczego od Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stawiszynie.

Nieodebranie informacji o przyznaniu świadczenia nie wstrzymuje jego wypłaty.

Wszelkich informacji na temat świadczenia wychowawczego można uzyskać w:

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stawiszynie
w godz. od 7:30 do 15:30 od poniedziałku do piątku.

Tel. 62-75-28-144 lub tel. kom. 511 163 852

 

Przydatne linki:

 

http://www.mpips.gov.pl/

 

http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/

 

http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/wyjasniamy-krok-po-kroku/

 

http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/pytania-i-odpowiedzi/

 

http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/informatory-rodzina-500-plus/

 

http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/poradnik-dla-samorzadow/

 

http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/prawo/

 

http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/dokumenty-i-opracowania/