Zespół Interdyscyplinarny w Gminie Stawiszyn

Głównym aktem prawnym regulującym kwestie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zasad postępowania wobec osób dotkniętych przemocą w rodzinie oraz zasad postępowania wobec osób stosujących przemoc w rodzinie jest ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005r., Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.). Wraz z wejściem w życie – dnia 01 sierpnia 2010r. – nowelizacji tejże ustawy pojawiły się nowe obowiązki i wytyczne dla tworzenia gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Działania te mają odbywać się głównie w ramach interdyscyplinarnej współpracy na rzecz przeciwdziałania przemocy na terenie gminy. Nowymi zadaniami gminy są w szczególności:

 • opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
 • prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy
  w rodzinie,
 • tworzenie zespołów interdyscyplinarnych.

Zespół Interdyscyplinarny ds. Rozwiązywania Problemów Przemocy w Rodzinie – to zespół osób delegowanych ze środowisk profesjonalnych do koordynacji, standaryzacji, analiz i rozwiązywania lokalnych problemów przemocy w rodzinie.

W celu zwiększenia skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w dniu 25. 01. 2011r., Burmistrz Gminy i Miasta Stawiszyn Zarządzeniem Nr 0151/5/2011 powołał Zespół Interdyscyplinarny w Gminie Stawiszyn.

W obecny skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą:

 1. Małgorzata Szczucka – Dyrektor Zespołu Szkół w Zbiersku;
 2. Agnieszka Roszak- Janowska – pedagog szkolny w Zespole Szkół w Stawiszynie;
 3. Aldona Jasińska – pielęgniarka środowiskowa przy Przychodni lekarskiej w Stawiszynie;
 4. Krzysztof Nowakowski – st. sierż. w Komisariacie Policji w Stawiszynie;
 5. Marta Rucińska – kurator specjalista Sądu Rejonowego w Kaliszu;
 6. Monika Woźniczak-Stasiecka – kurator specjalista Sądu Rejonowego w Kaliszu;
 7. Justyna Wojciechowicz – pracownik socjalny w Miejsko- Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Stawiszynie.

Obsługę organizacyjno – techniczną Zespołu zapewnia Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stawiszynie.

Przewodniczącą Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Stawiszyn jest Justyna Wojciechowicz

Zastępcą Agnieszka Roszak- Janowska– pedagog szkolny w Zespole Szkół w Stawiszynie.

 

Cel pracy zespołu

Praca Zespołu Interdyscyplinarnego opiera się na metodzie dynamicznego współdziałania instytucji i organizacji, które z mocy prawa lub inicjatywy własnej podejmują działania na rzecz profilaktyki przemocy w rodzinie, pomocy na rzecz osób doznających przemocy oraz reedukacji społecznej osób stosujących przemoc. Metoda ta to współtworzenie komplementarnego planu pomocy przez pracowników służb społecznych, instytucji i organizacji oraz jego realizacja w formule zespołowej.

 

Zadania Zespołu

Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie do zadań Zespołu Interdyscyplinarnego należy między innymi:

 • diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,
 • podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,
 • inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,
 • inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie,
 • rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym.

W celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie Zespół Interdyscyplinarny może tworzyć grupy robocze. Do zadań grup roboczych należy w szczególności:

 • opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie,
 • monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych występowaniem przemocy,
 • dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań.

Adresatami prac podejmowanych przez członków Zespołu Interdyscyplinarnego są mieszkańcy Gminy Stawiszyn, w szczególności:

 • rodziny, w których stosowana jest przemoc wobec dziecka/dzieci lub współmałżonka,
 • rodziny, w których używane są narkotyki, nadużywany jest alkohol,
 • rodziny, w których dzieci są zaniedbywane,
 • rodziny, w których występują konflikty pomiędzy rodzicami a dzieckiem/dziećmi,
 • rodziny z grupy ryzyka stosowania przemocy, szczególnie wobec małoletnich.

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.) definiuje przemoc w rodzinie jako jednorazowe lub powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

Rodzina jest najważniejszym środowiskiem w życiu człowieka, kształtującym osobowość, system wartości, poglądy i styl życia. Ważną rolę w prawidłowo funkcjonującej rodzinie odgrywają wzajemne relacje pomiędzy rodzicami, oparte na miłości i zrozumieniu. W przypadku dezorganizacji rodzina nie jest w stanie realizować podstawowych zadań, role wewnątrzrodzinne ulegają zaburzeniu, łamane są reguły, a zachowania poszczególnych członków rodziny stają się coraz bardziej niezgodne z normami prawnymi i moralnymi oraz oczekiwaniami społecznymi. Przemoc domowa może być zarówno skutkiem, jak i przyczyną dysfunkcji w rodzinie. Należy ją zaklasyfikować do kategorii zachowań negatywnych o dużej szkodliwości społecznej.

Przemoc prowadzi do poważnych naruszeń norm moralnych i prawnych, tragicznych skutków psychologicznych, a w skrajnych przypadkach do poważnych okaleczeń czy zabójstw [H.D. Sasal, Przewodnik do procedury interwencji wobec przemocy w rodzinie, Warszawa 2005, s. 16–19].

Wokół przemocy narosło wiele mitów. Jednym z nich jest przekonanie, że jest to zjawisko marginalne, występujące wyłącznie w patologicznych środowiskach. Tymczasem według danych statystycznych przemoc w rodzinie jest zjawiskiem powszechnym i stanowi poważny problem społeczny.

Znęcanie się nad rodziną jest najczęściej popełnianym przestępstwem w Polsce, zaraz po przestępstwach przeciwko mieniu i życiu [L. Tomaszewska, Przemoc wobec kobiet w rodzinie-niezbędnik prokuratora, Warszawa 2007, s. 36–37].

Przemoc doznawana ze strony najbliższej osoby jest doświadczeniem traumatycznym, okaleczającym psychikę. Przemoc w rodzinie przybiera różne formy: od przemocy fizycznej, przez przemoc seksualną i psychiczną, po przemoc ekonomiczną. Przemoc w rodzinie rzadko jest incydentem jednorazowym. Zazwyczaj ma ona charakter długotrwały i cykliczny.

Rodzaje przemocy:      

 1. Przemoc fizyczna – jej celem jest zadanie ofierze bólu fizycznego, uszkodzenie jej ciała, pogorszenie jej zdrowia lub pozbawienie ją życia.
 2. Przemoc seksualna – to zachowanie zmuszające ofiarę do podjęcia niechcianych zachowań seksualnych lub zdeprecjonowania jej seksualności.
 3. Przemoc psychiczna – to zachowanie, którego celem jest umniejszanie poczucia własnej wartości ofiary, wzbudzanie w niej strachu.
 4. Przemoc ekonomiczna – to każde zachowanie, którego celem jest ekonomiczne uzależnienie ofiary od sprawcy.
 5. Zaniedbanie – to nie zaspakajanie podstawowych potrzeb fizycznych i emocjonalnych.

Przemoc to przestępstwo ścigane z urzędu.

Jeśli czujesz się ofiarą przemocy lub jesteś świadkiem przemocy domowej:

Przyjdź, zadzwoń lub napisz

 • Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stawiszynie

ul. Plac Wolności 1, 62-820 Stawiszyn

tel./ fax. 627528144

 • od pn. do pt. w godz.: 7.30 – 15.30

www.gopstawiszyn@post.pl

Masz prawo do pomocy ze strony:

 • policji – Komisariat Policji w Stawiszynie tel. 627655790 lub 997
 • Ośrodka zdrowia w Stawiszynie – tel. 627528020
 • Ośrodka zdrowia w Zbiersku – tel. 627520516
 • Zespołu Szkół w Stawiszynie – tel. 627528032
 • Zespołu Szkół w Zbiersku – tel. 627520520
 • Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Stawiszynie –
  tel. 627528144