Stypendia szkolne

Powiększ obraz

Uczniowie pochodzący z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza kwoty 514 zł netto miesięcznie mogą otrzymać stypendium szkolne. Nieprzekraczalny termin składania wniosków stypendialnych upływa w dniu 15 września 2017 r.

Stypendia wypłacane będę na podstawie faktur/rachunków wystawionych na wnioskodawcę, potwierdzających koszty poniesione na edukację.

Rachunki/faktury należy dołączyć do wniosku !!!

Uczniowie znajdujący się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej, której przyczyną jest zdarzenie losowe mogą uzyskać zasiłek szkolny.

Szczegółowe informacje o stypendium i zasiłku szkolnym uzyskają Państwo w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie – pokój nr 17 lub pod nr tel. 62 75-28-079.

Wnioski o przyznanie pomocy do pobrania w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie – pokój nr 17 oraz na stronie internetowej www.bip.stawiszyn.pl w zakładce „Jak załatwić sprawę”

Załącznik:

  1. Wzór wniosku 2017