Weryfikacja zgodności ilości osób faktycznie zamieszkujących nieruchomości

Powiększ obraz

Informujemy, iż przystępujemy do weryfikacji danych zawartych w deklaracjach śmieciowych dotyczących liczby osób zamieszkujących nieruchomości (jednorodzinne i wielolokalowe w Spółdzielniach i Wspólnotach Mieszkaniowych) na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn.

Po weryfikacji złożonych dotychczas deklaracji wynika, iż mogły powstać błędy, które dotyczą głównie zaniżonej ilości osób zamieszkujących na danej nieruchomości.

W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji Urząd wezwie o udzielenie wyjaśnień w powyższym zakresie oraz do złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wykazując stan faktyczny zgodny z rzeczywistością.

Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie zaprasza mieszkańców, którzy nie zawarli w dotychczas złożonych deklaracjach pełnej informacji o liczbie osób zamieszkujących nieruchomość, do złożenia korekty deklaracji do końca stycznia 2021 roku.

Apelujemy do mieszkańców nieruchomości jednorodzinnych, aby sami zgłaszali się do Urzędu w celu złożenia rzetelnej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Natomiast mieszkańcy Spółdzielni i Wspólnot Mieszkaniowych proszeni są o składanie aktualnych oświadczeń o liczbie osób zamieszkałych do swoich Spółdzielni i Wspólnot Mieszkaniowych. Niewypełnienie tego obowiązku prowadzi do wydania decyzji administracyjnej w tej sprawie ze skutkiem powstania zaległości i odsetek.

Deklarację można złożyć w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie, wysłać pocztą na adres: Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie, ul. Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn lub wysłać skan mailowo na adres: sekretariat@stawiszyn.pl.

Pragniemy nadmienić, że zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca. W przypadku zmiany liczby osób, będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

Jednocześnie przypominamy o możliwości odliczenia 1 zł od osoby za posiadanie kompostownika – więcej informacji w artykule.