Sesja absolutoryjna

Powiększ obraz

W dniu 23 czerwca 2021 roku, odbyła się XXXII Sesja Rady Miejskiej w Stawiszynie, której zasadniczym tematem było udzielenie Burmistrzowi Stawiszyna absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.

Sesja absolutoryjna rozpoczęła się od przedstawienia Raportu o stanie Gminy i Miasta Stawiszyn. Zgodnie z ustawą samorządową, raport przedstawił Burmistrz Stawiszyna Grzegorz Kaczmarek. Po debacie nad raportem, radni w głosowaniu udzielili burmistrzowi jednogłośnie wotum zaufania.

Zgodnie z porządkiem obrad udzielenie absolutorium poprzedzone zostało przedstawieniem sprawozdań dotyczących zeszłorocznego budżetu i odczytaniem pozytywnych opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz stanowiska Komisji Rady Miejskiej. Za udzieleniem absolutorium Burmistrzowi Stawiszyna za rok 2020 radni głosowali jednogłośnie; 15 głosów za udzieleniem absolutorium.

Po głosowaniu przewodnicząca Rady Miejskiej w Stawiszynie Barbara Włodarczyk w imieniu radnych pogratulowała Burmistrzowi Grzegorzowi Kaczmarkowi znakomitego wyniku głosowania i podziękowała za dobrą współpracę.

Burmistrz Stawiszyna Grzegorz Kaczmarek podziękował za otrzymane absolutorium. Podziękował wszystkim za współpracę, życzliwość i wysiłek wkładany w sprawne funkcjonowanie samorządu gminy oraz wspólną pracę dla dobra ogółu mieszkańców. Dalsza część sesji przebiegła zgodnie z porządkiem obrad. Radni podjęli uchwały w sprawie:

– zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta Stawiszyn;

– zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Zbiersku;

– nadania medalu ,,Zasłużony dla Gminy i Miasta Stawiszyn” pośmiertnie Justynie Urbaniak;

– zmiany Uchwały Nr V/40/2019 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie: zarządzenia na terenie Gminy Stawiszyn poboru podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów tych podatków oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso;

– wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Kaliskim w sprawie przyjęcia powierzenia Gminie i Miastu Stawiszyn prowadzenia zadania publicznego z zakresu dróg powiatowych;

– uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2021-2030;

– zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok;