Dodatki mieszkaniowe i energetyczne

Dział dodatków mieszkaniowych i energetycznych zajmuje się m.in. zbieraniem, opracowywaniem dokumentacji oraz przygotowywaniem decyzji dotyczących przyznawania dodatków mieszkaniowych i energetycznych, sporządzaniem bilansu potrzeb środków finansowych na dodatki mieszkaniowe i energetyczne.

Dodatek mieszkaniowy

Osoba ubiegająca się o przyznanie dodatku mieszkaniowego powinna złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej wniosek na odpowiednim druku (można go otrzymać w MGOPS), wraz
z deklaracją o wysokości dochodów w gospodarstwie domowym. Właściciel domu jednorodzinnego powinien złożyć, oświadczenie o wielkości powierzchni użytkowej, w tym łącznej powierzchni pokoi i kuchni oraz o wyposażeniu technicznym domu oraz rachunki dotyczące wydatków.

Dodatek mieszkaniowy jest przyznawany na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dacie złożenia wniosku.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje:

 • najemcom i podnajemcom lokali mieszkalnych,
 • członkom spółdzielni mieszkaniowych zamieszkującym na podstawie spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego,
 • osobom zajmującym lokale mieszkalne w budynkach stanowiących ich własność
  i właścicielom lokali mieszkalnych,
 • innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego
  i ponoszącym wydatki związane z jego utrzymaniem,
 • osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny lub socjalny.

Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba, że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.

Dodatek przysługuje osobom, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego uzyskany w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznaniu dodatku nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury
w gospodarstwie jednoosobowym i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym obowiązującej w dniu złożenia wniosku.

Od dnia 01 marca 2020r. wysokość najniższej emerytury wynosi 1200 zł.

 

Do dochodów nie wlicza się:

 • świadczeń pomocy materialnej dla uczniów,
 • dodatków do sierot zupełnych,
 • jednorazowych zapomóg i dodatków z tytułu urodzenia się dziecka,
 • pomocy w zakresie dożywiania,
 • zasiłków pielęgnacyjnych,
 • zasiłków okresowych z pomocy społecznej,
 • jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej oraz dodatku mieszkaniowego.

Dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego ustala się na podstawie gruntów w hektarach przeliczeniowych i przeciętnego dochodu z 1 ha przeliczeniowego, ostatnio ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Normatywna powierzchnia lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie może przekroczyć:

 • 35m2 dla 1 osoby,
 • 40m2 dla 2 osób,
 • 45m2 dla 3 osób,
 • 55m2 dla 4 osób,
 • 65m2 dla 5 osób,
 • 70m2 dla 6 osób, a w razie zamieszkania w lokalu mieszkalnym większej ilości osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5m2.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie przekracza normatywnej powierzchni o więcej niż:

 • 30% albo
 • 50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokojów i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%

Normatywna powierzchnię powiększa się o 15%, jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, jeżeli niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju. O wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju orzekają powiatowe zespoły ds. orzekania
o niepełnosprawności.

 

Dodatek energetyczny

Od dnia 1 stycznia 2014r. osoby, którym przyznano dodatek mieszkaniowy mogą ubiegać się o przyznanie nowego świadczenia –zryczałtowanego dodatku energetycznego.
Zgodnie ustawą z 10 kwietnia 1997r., prawo energetyczne (Dz. U. z 2020r. poz. 833 z późn. zm.) zryczałtowany dodatek energetyczny przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej, czyli osobie, która:

 • ma przyznany dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019r. poz. 2133)
 • jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym
 • zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Klimatu z dnia 10 kwietnia 2020r. wysokość dodatku energetycznego w okresie od 1 maja 2020r. do 30 kwietnia 2021r. wynosi dla gospodarstwa domowego:

 • prowadzonego przez osobę samotną      – 10,94zł/ miesięcznie
 • składającego się z  2 do 4 osób               –  15,19zł/ miesięcznie
 • składającego się z co najmniej 5 osób    – 18,23zł/ miesięcznie

 

Wymagane dokumenty

 • wniosek na dodatek energetyczny (pobrany w MGOPS Stawiszyn)
 • kopia umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej (oryginał do wglądu).

 

Opłaty:
Wydanie decyzji w sprawie zryczałtowanego dodatku energetycznego jest zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie cz. I ust. 53 pkt. 2a załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (DZ.U. z 2020r. poz 1546 z późn. zm.)

Termin i sposób załatwienia

Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do zryczałtowanego dodatku energetycznego kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.

 

Wypłata dodatku

Dodatek energetyczny będzie wypłacany do dnia 10-ego każdego miesiąca z góry,
z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym będzie wypłacany do dnia 30 stycznia danego roku.