Wspierające przedszkole – dobra przyszłość

Projekt „Wspierające przedszkole – dobra przyszłość: współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

 

Beneficjent – Gmina i Miasto Stawiszyn

 

Źródło dofinansowania – Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Wartość projektu – 467 635, 40 zł

Wartość dofinansowania – 397 490, 09 zł

Celem głównym projektu jest zwiększenie miejsc wychowania przedszkolnego poprzez utworzenie 40 nowych miejsc w Publicznym Przedszkolu Samorządowym w Stawiszynie oraz realizacja dodatkowych zajęć dla 40 dzieci (20dz., 20ch.) i doskonalenie kompetencji zawodowych 2 nauczyciele, w okresie III.2020- VIII.2021 na terenie gminy Stawiszyn.

 

Zakres rzeczowy projektu obejmuje:

1) utworzenie 40 nowych miejsc wychowania przedszkolnego wraz z działalnością bieżącą;

2) rozszerzenie oferty placówki przedszkolnej o zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci, tj. realizowane w celu wyrównywania stwierdzonych deficytów;

3) wsparcie w ramach studiów podyplomowych, podwyższenia kwalifikacji 2 nauczycielek wychowania przedszkolnego w zakresie wykonywanej pracy.

Efekty projektu: 40 miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w programie, 2 nauczycieli (2 K) objętych wsparciem w programie, 40 dzieci (20 dz,20 ch) objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej.

 

Planowane efekty:

 1. Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno – komunikacyjne (TIK).
 2. Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami.
 3. Liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w Programie.
 4. Liczba dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej.
 5. Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie.
 6. Liczba doposażonych sal w ramach nowoutworzonych miejsc
 7. Liczba nowoutworzonych miejsc wychowania przedszkolnego.
 8. Liczba miesięcy bieżącego funkcjonowania nowopowstałych miejsc przedszkolnych.
 9. Liczba dzieci objętych edukacją przedszkolną w ramach projektu.
 10. Liczba dzieci, które wzięły udział w zajęciach dodatkowych w ramach projektu.
 11. Liczba zrealizowanych kursów doskonalących i studiów podyplomowych dla nauczycieli.
 12. Liczba zrealizowanych uroczystości okolicznościowych.
 13. Liczba zrealizowanych godzin zajęć dodatkowych w ramach projektu.

 

Planowany rezultat:

 1. Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu.