Regionalna zintegrowana infrastruktura informacji przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej

Projekt pozakonkursowy „Regionalna zintegrowana infrastruktura informacji przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”

w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla rozwoju Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej.

 

Program jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 4.1 Wdrażanie technologii komunikacyjno- informacyjnych dla rozszerzenia stosowania e-usług Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla rozwoju Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej, wdrażanej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (Poddziałanie 2.1.3. Rozwój elektronicznych usług publicznych w ramach ZIT dla rozwoju AKO).

Podpisanie porozumieniaCel projektuRealizacja projektu

Informujemy, że dnia 05.11.2015r. został podpisany list intencyjny pomiędzy Miastem Kalisz
a Gminą i Miastem Stawiszyn oraz innymi Gminami Powiatu Kaliskiego w sprawie współpracy na rzecz przygotowania i realizacji projektu pozakonkursowego „Regionalna zintegrowana infrastruktura informacji przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla rozwoju Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej.

W dniu 25 października 2016 roku została podjęta uchwała Rady Miejskiej w Stawiszynie
Nr XXVIII/134/2016 wyrażająca zgodę na zawarcie przez Gminę i Miasto Stawiszyn porozumienia
o współpracy w celu wspólnej realizacji projektu.

Następnie 20 grudnia 2016 roku zostało podpisane porozumienie pomiędzy Miastem Kalisz- Liderem Projektu a 23 uczestnikami, w tym z Gminą i Miastem Stawiszyn.
Podpisane porozumienie pozwoli wspólnie zrealizować projekt, wdrożyć go, rozliczyć oraz ubiegać się o jego dofinansowanie.

Celem projektu jest stworzenie Geoportalu, który stanowić ma narzędzie dystrybucji zintegrowanych danych i usług świadczonych dla ludności, administracji i przedsiębiorców za pośrednictwem dedykowanych portali.
Portal będzie funkcjonował w zakresie:

  • środowiska,
  • infrastruktury przestrzennej,
  • inwestycji,
  • małej i średniej przedsiębiorczości,
  • mobilności i transportu,
  • sportu i turystyki,
  • edukacji, kultury i sztuki,
  • zdrowia,
  • szkoleń zawodowych, pracy,
  • zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa oraz obsługi klienta.

Głównym wykonawcą projektu jest firma OPEGIEKA Sp. zo.o. z Elbląga.

 

Całkowity koszt projektu:

9 046 502,68 PLN
 

Kwota dofinansowania:

7 459 570,25 PLN
Wkład własny Gminy i Miasta Stawiszyn:  40 576,85 PLN