Zarządzanie kryzysowe na poziomie gminy

Zarządzanie kryzysowe- to działalność organów administracji publicznej będąca elementem kierowania bezpieczeństwem narodowym, która polega na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do podejmowania nad nim kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowaniu w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych, usuwaniu ich skutków oraz odtwarzaniu zasobów i infrastruktury krytycznej.

Sytuacja kryzysowa należy przez to rozumieć sytuację wpływającą negatywnie na poziom bezpieczeństwa ludzi, mienia w znacznych rozmiarach lub środowiska, wywołującą znaczne ograniczenia w działaniu właściwych organów administracji publicznej ze względu na nieadekwatność posiadanych sił i środków;

Organem właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego na terenie gminy jest Burmistrz Stawiszyna.

Organem pomocniczym Burmistrza Stawiszyna w zarządzaniu kryzysowym jest Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego w Stawiszynie powołany Zarządzeniem Burmistrza nr 0050.28.2022 z dnia 24 marzec 2022 roku w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 0151/34/2008 Burmistrza Stawiszyna z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz ustalenia Regulaminu Organizacji Pracy Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

gminny zespół działa na terenie gminy, na podstawie planu pracy zatwierdzonego przez Burmistrza.

Podstawowe zadania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego:

1) Monitorowanie występujących klęsk żywiołowych i prognozowanie rozwoju sytuacji.

2) Realizowanie procedur i programów reagowania w czasie stanu klęski żywiołowej.

3) Opracowywanie i aktualizowanie planów reagowania kryzysowego.

4) Przygotowywanie warunków umożliwiających koordynację pomocy humanitarnej.

5) Realizowanie polityki informacyjnej związanej ze stanem klęski żywiołowej.

6) Wymiany informacji o występujących zagrożeniach z instytucjami szczebla gminnego, powiatowego oraz biorącymi udział w zarządzaniu kryzysowym

Wszystkich mieszkańców Gminy i Miasta Stawiszyn zobowiązuje się do:

Przekazania informacji o stwierdzonym zagrożeniu nadzwyczajnym lub występujących nieprawidłowościach w funkcjonowaniu urządzeń mających wpływ na bezpieczeństwo do jednego z ogniw zarządzania kryzysowego:

62 75 28 079 – Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego w Stawiszynie, telefon czynny w godzinach pracy Urzędu od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30, pokój nr 15.

62 501 42 39 – Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Kaliszu, ul. Pl. Św. Józefa 5, 62-800 Kalisz

61 854 99 00 – Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Poznaniu, Al. Niepodległości 16, 61-713 Poznań

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego w Stawiszynie działa na podstawie następujących aktów prawnych:

 1. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym
 2. Zarządzenie nr 0050.28.2022 Burmistrza Stawiszyna z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 0151/34/2008 Burmistrza Stawiszyna z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz ustalenia Regulaminu Organizacji Pracy Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Telefony alarmowe:

 • 112 – ogólnopolski i europejski numer ratunkowy,
 • 999 – Pogotowie Ratunkowe,
 • 998 – Straż Pożarna,
 • 997 – Policja,
 • 991 – Pogotowie Energetyczne,
 • 992 – Pogotowie Gazowe
 • 47 77 51 790– Komisariat Policji w Stawiszynie
 • 62 75 28 144 – Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stawiszynie, telefon czynny w godzinach pracy ośrodka od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.
 • 62 75 28 018 – Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o. o. w Stawiszynie, telefon czynny w godzinach pracy zakładu od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.
 • 578 426 007 – Ośrodek Zdrowia w Zbiersku, telefon czynny w godzinach otwarcia
 • 603 151 366 – Przychodnia Lekarska w Stawiszynie, telefon czynny w godzinach otwarcia
 • 62 76 51 654 – Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna, ul. Poznańska 79, 62-800 Kalisz.

Całodobowe bezpłatne telefony zaufania:

 • 800 119 119 Telefon i czat Zaufania dla Dzieci i Młodzieży.
 • 800 70 22 22 Centrum Wsparcia dla Osób Dorosłych w Kryzysie Psychicznym.
 • 800 12 12 12 Wsparcie psychologiczne w sytuacji kryzysowej – infolinia dla dzieci, młodzieży i opiekunów.
 • 116 111 Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży.
 • 116 123 Linia wsparcia dla osób dorosłych (Kryzysowy Telefon Zaufania).