Świadczenia Opieki Zdrowotnej finansowane ze środków publicznych

Do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na zasadach określonych w ustawie mają prawo inne, niż ubezpieczeni, osoby posiadające obywatelstwo polskie i posiadające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które spełniają kryterium dochodowe z pomocy społecznej, co do których nie stwierdzono okoliczności, o której mowa w art. 12 tej ustawy, na zasadach i w zakresie określonych dla ubezpieczonych.

Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej wydaje się na wniosek świadczeniobiorcy,
a w przypadku stanu nagłego – na wniosek świadczeniodawcy udzielającego świadczenia opieki zdrowotnej, złożony niezwłocznie po udzieleniu świadczenia.

Prawo to przysługuje przez okres 90 dni od dnia określonego w decyzji, którym jest dzień złożenia wnioski, a w przypadku udzielenia świadczenia w stanie nagłym – dzień udzielenia świadczenia.