Cennik usług komunalnych

Odpady Komunalne

Zgodnie z Ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach każdy mieszkaniec ma obowiązek uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami. Na podstawie Uchwały Nr L.353.2022 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 22 grudnia 2022 roku stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi przedstawiają się następująco:

  • Zagospodarowanie odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny (segregacja) na terenie Miasta Stawiszyn opłata wynosi miesięcznie 29zł za osobę
  • Zagospodarowanie odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny (segregacja) na terenie Gminy Stawiszyn (wsie) opłata wynosi miesięcznie 26zł za osobę
  • Zagospodarowanie odpadów komunalnych zbieranych w sposób nieselektywny z terenu Gminy i Miasta Stawiszyn opłata wynosi miesięcznie 58zł za osobę

W przypadku zgłoszonego kompostownika mieszkańcom przysługuje ulga w opłacie za gospodarowanie odpadami w wysokości 1zł za osobę na miesiąc.

Zarejestrowane firmy mające siedzibę na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn zobowiązane są do zawarcia umów bezpośrednio z firmami zajmującymi się odbiorem i gospodarowaniem odpadów.

Cennik usług Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o.

Lp. Rodzaj usługi Jednostka Cena brutto
1 Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych do 5 km 160 zł
2 Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych powyżej 5 km 180 zł
3 Ponowne plombowanie wodomierza w wyniku zerwania plomby szt. 25 zł
4 Odbiór przebudowy węzła wodomierzowego -zmiana lokalizacji wraz z plombowaniem   75 zł
5 Ponowne podłączenie przyłącza wody lub ścieków (dotyczy odcięcia zgodnie z art.8 ust.1 pkt.2 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków Dz.U. z dnia 23.02.2017 r. poz 328 z póż. zm.)   450 zł
6 Udrażnianie kanalizacji sanitarnej od poniedziałku do piątku w godz. 8;00-15;00 godz. 250 zł
6.a Udrażnianie kanalizacji sanitarnej po godz 15;00 , w weekendy i święta godz. 360 zł
7 Odśnieżanie, koszenie, transport z przyczepką ciągnikiem Yanmar godz. 104 zł
8 Odśnieżanie, koszenie ciągnikiem Ursus 3512 godz. 104 zł
9 Transport z przyczepą rolniczą ciągnikiem Ursus 3512 godz. 125 zł
10 Transport z przyczepą rolniczą ciągnikiem Kubota godz. 130 zł
11 Rozdrabnianie gałęzi godz. 136 zł
12 Praca ciągnika z opryskiwaczem ( bez środków chemicznych) godz. 104 zł
13 Praca podnośnikiem koszowym    
13.a Obcinanie gałęzi, pielęgnacja zieleni godz. 180 zł
13.b Prace montażowe z udziałem podnośnika godz. 180 zł
14 Wynajem koparko ładowarki Terex godz. 151 zł
15 Praca fizyczna   44.60 zł
16 Koszenie terenów zielonych podkaszarką godz. 80 zł
17 Zimowe utrzymanie chodników 0,60 zł
18 Wynajem samochodu dostawczego ( przewóz osób lub rzeczy) 1 km 3,68 zł
19 Usunięcie awarii wodociągowej   Cena ustalona wg. kalkulacji indywidualnej
20 Wykonanie przyłącza wodociągowego   Cena ustalana wg. kalkulacji indywidualnej
21 Zamknięcie sieci wodociągowej na potrzeby odbiorcy   365 zł
22 Praca zagęszczarką wraz z obsługą   74.60 zł
23 Wynajem autokaru 1 km 6.80 zł
23 a Postój autokarem ( oczekiwanie ) 1 godz. 44.60 zł

 

Wysokość cen za dostarczoną wodę

 

 

Taryfowa grupa odbiorców

 

 

Wyszczególnienie

Cena netto  

 

Jednostka miary

W okresie

od 31.07.2021r.

do 30.07.2022r.

W okresie

od 31.07.2022r. do 30.07.2023r.

W okresie

od 31.07.2023r. do 30.07.2024r.

Grupa I Za dostarczoną wodę 2,88 2,93 2,95 zł/m³

 

Wysokość cen za odprowadzanie ścieków

 

 

Taryfowa grupa odbiorców

 

 

Wyszczególnienie

Cena netto  

 

Jednostka miary

W okresie

od 31.07.2021r.

do 30.07.2022r.

W okresie

od 31.07.2022r. do 30.07.2023r.

W okresie

od 31.07.2023r. do 30.07.2024r.

Grupa I Za odprowadzanie ścieków 5,75 5,85 5,95 zł/m³

 

Stawki opłat abonamentowych

 

 

Taryfowa grupa odbiorców

 

 

Wyszczególnienie

Cena netto  

 

Jednostka miary

W okresie

od 31.07.2021r.

do 30.07.2022r.

W okresie

od 31.07.2022r. do 30.07.2023r.

W okresie

od 31.07.2023r. do 30.07.2024r.

Grupa I Za dostarczoną wodę 2,05 2,10 2,15 zł/m-c