Świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów

Komu przysługują świadczenia rodzinne?

Obywatelom polskim, obywatelom UE, jeżeli zamieszkują i przebywają na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przez okres co najmniej 1 roku przed złożeniem wniosku oraz przez okres zasiłkowy, w którym otrzymuje świadczenia rodzinne oraz cudzoziemcom posiadającym status uchodźcy lub zezwolenie na osiedlenie się w Rzeczpospolitej Polskiej, jeżeli zamieszkuje łącznie z członkami rodzin na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Rodzaje świadczeń rodzinnych

 • zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego,
 • świadczenia opiekuńcze:
  • zasiłek pielęgnacyjny,
  • specjalny zasiłek opiekuńczy,
  • świadczenie pielęgnacyjne,
  • zasiłek dla opiekuna.

Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje:

 • rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka,
 • opiekunowi faktycznemu dziecka,
 • osobie uczącej się – oznacza to osobę pełnoletnią uczącą się, niepozostającą na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub z zasądzeniem od rodziców na jej rzecz alimentów, jeżeli wyrok sądu orzekający dla niej alimenty został wydany przed osiągnięciem przez nią pełnoletniości.

UWAGA !!!
Zasiłek rodzinny nie przysługuje jeżeli:

 1. dziecko lub osoba ucząca się pozostaje w związku małżeńskim,
 2. dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej,
 3. osoba ucząca się została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie,
 4.  pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko,
 1. osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od jego rodzica, chyba że:
 • rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje,
 • ojciec dziecka jest nieznany,
 • powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone,
 • sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka.

Zasiłek rodzinny przysługuje rodzicom lub opiekunom do ukończenia przez dziecko:

 1. 18 roku życia lub,
 2. nauki w szkole jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia albo,
 3. do ukończenia 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej
  i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Zasiłek rodzinny przysługuje:

jeżeli dochód netto rodziny z roku poprzedzającego okres zasiłkowy, w przeliczeniu na osobę, nie przekracza kwoty 674 zł, a w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 764 zł. Do ustalenia dochodu rodziny niezbędnym dokumentem jest zaświadczenie z urzędu skarbowego członków rodzinny oraz oświadczenia jako załączniki do wniosku.

Wysokość zasiłku rodzinnego:

 1. 95 zł, na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia,
 2. 124 zł, na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia, do ukończenia 18 roku życia,
 3. 135 zł, na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia, do ukończenia 24 roku życia.

Dodatki do zasiłku rodzinnego:

 1. urodzenia dziecka – jednorazowo w wysokości 1.000 zł, na każde urodzone dziecko,
 2. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 400 zł miesięcznie,
 3. samotnego wychowywania dziecka na które nie ma możliwości zasądzenia świadczenia alimentacyjnego – dodatek przysługuje w wysokości 193 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 386 zł na wszystkie dzieci,
  • w przypadku dziecka niepełnosprawnego kwotę dodatku zwiększa się o 80 zł na dziecko, nie więcej jednak niż o 160 zł na wszystkie dzieci,
 4. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wysokości miesięcznie:
  • 90 zł, na dziecko do ukończenia 5 roku życia
  • 110 zł, ma dziecko powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia,
 5. rozpoczęcia roku szkolnego – raz w roku w wysokości 100 zł na dziecko,
 6. podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania:
  • w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności –
   w wysokości 113 zł miesięcznie na dziecko (od września do czerwca) albo,
  • w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej, a także szkoły artystycznej, a której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce
   w szkole ponadgimnazjalnej – w wysokości 69 zł miesięcznie na dziecko (od września do czerwca)
 7. z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – przysługuje w wysokości 95 zł miesięcznie na trzecie i kolejne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego.

Zasiłki rodzinne wraz z dodatkiem przysługują w okresie zasiłkowym od 01  listopada do 31 października następnego roku kalendarzowego.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:

 1. niepełnosprawnemu dziecku,
 2. osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 3. osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, a niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia
 4. osobie, która ukończyła 75 lat

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje w wysokości 153 zł miesięcznie. Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego nie jest zależne od wysokości dochodu osoby niepełnosprawnej i dochodu rodziny. Jeżeli osoba posiada prawo do dodatku pielęgnacyjnego przyznanego przy emeryturze bądź przyznanego do renty zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje.

Specjalny zasiłek opiekuńczy

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012 r. poz. 788 i 1529 oraz z 2013 r. poz. 1439) ciąży obowiązek alimentacyjny, a także małżonkom, jeżeli:

rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej

– w celu sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

 

Świadczenie pielęgnacyjne

Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje:
a) matce albo ojcu,

b) opiekunowi faktycznemu dziecka,

c) osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

d) innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności
– jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.