Planowanie przestrzenne

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne ma ogromne znaczenie zarówno dla mieszkańców jak i dla władz samorządowych. Jest ono związane z zasadami korzystania z nieruchomości, jak i z obrotem nieruchomościami.

Sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego pomaga w ustalaniu przeznaczenia terenu, rozmieszczaniu inwestycji celu publicznego oraz określaniu sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu. Zasady planowania i zagospodarowania terenu określa ustawa z 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, która razem z Prawem budowlanym stanowi podstawy prawne procesu inwestycyjnego w Gminie.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP), to akt prawa miejscowego przyjmowany w formie uchwały rady. Plan miejscowy stanowi podstawę planowania przestrzennego w gminie. Ustanawia przepisy powszechnie obowiązujące na danym terenie, będące podstawą wydawania decyzji administracyjnych. (w przeciwieństwie do studium, które wyraża jedynie politykę przestrzenną gminy).

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie może wykraczać poza granice administracyjne gminy, może za to obejmować tylko część jej obszaru. Na terenie gminy może obowiązywać więcej planów miejscowych, ich granice jednak nie mogą się nakładać. Plan nie może naruszać ustaleń studium, co stwierdza rada gminy przed jego uchwaleniem.

Na obszarach, na których brak jest miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, zamierzenie inwestycyjne wymagające pozwolenia na budowę, może być realizowane po uprzednim uzyskaniu decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji celu publicznego, o które należy wystąpić z odpowiednim wnioskiem do Burmistrza Stawiszyna.