Zadania Ośrodka Pomocy Społecznej

 • przyznawanie i wypłacanie świadczeń przewidzianych ustawą o pomocy społecznej,
 • potwierdzanie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej przewidzianych ustawą
 • o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych,
 • przyznawanie i wypłacanie świadczeń przewidzianych ustawą o dodatkach mieszkaniowych i energetycznych,
 • przyznawanie i wypłacanie świadczeń przewidzianych ustawą o świadczeniach rodzinnych,
 • przyznawanie i wypłacanie świadczeń przewidzianych ustawą o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz funduszu alimentacyjnym,
 • praca socjalna rozumiana jako działalność zawodowa, skierowana na pomoc osobom i rodzinom,
 • zapewnienie schronienia bezdomnym poprzez kierowanie ich do schroniska dla bezdomnych,
 • kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne zasoby i możliwości,
 • wspieranie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczej przewidziane ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej przeciwdziałanie patologii społecznej,
 • zadania wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
 • pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań,
 • wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka,
 • podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielniania osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem,
 • udzielanie pomocy osobie dotkniętej przemocą w rodzinie.

Praca socjalna, to zgodnie z art. 15 ustawy o pomocy społecznej: działalność zawodowa, skierowana na pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz na tworzeniu warunków sprzyjających temu celowi.

Pracownicy socjalni MGOPS pomagają więc w wielu codziennych i niecodziennych sytuacjach, jakie doświadczają osoby przychodzące do ośrodka.

Do pracowników socjalnych można się zwracać aby:

 • uzyskać pomoc materialną dla osób i rodzin, zgodnie z obowiązującymi kryteriami określonymi ustawą o pomocy społecznej,
 • uzyskać pomoc materialną dla osób, które poniosły straty w wyniku klęski żywiołowej, ekologicznej, czy zdarzenia losowego,
 • zgłosić konieczność sprawowania usług opiekuńczych dla osób, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób,
 • wszcząć postępowanie w celu uzyskania miejsca w domu pomocy społecznej,
 • uzyskać skierowanie do Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób niepełnosprawnych intelektualnie,
 • uzyskać pomoc w sytuacjach przemocy w rodzinie poprzez: udzielanie różnego rodzaju wsparcia, informacji prawnych, pomocy w kontaktach z policją,
 • kierowanie do specjalistów zajmujących się pomocą psychologiczną i problemami alkoholowymi,
 • uzyskać pomoc w załatwianiu różnych spraw urzędowych,