Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Stawiszynie

 1. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Stawiszynie 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Stawiszynie działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1286, z późn. zm.), w składzie zatwierdzonym zarządzeniem Nr 0050.2.2016 Burmistrza Stawiszyna z dnia 07 stycznia 2016r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Stawiszynie.

Komisja obejmuje zasięgiem swojego działania teren Gminy i Miasta Stawiszyn. Komisja działa w następującym składzie:

Przewodnicząca –  Dorota Karpieko

Członkowie:

Elżbieta Kuświk

Aleksandra Bylica

Agnieszka Roszak Janowska

Marzena Juszczak

 1. Zakres działania Komisji.

Komisja inicjuje i monitoruje działania związane z edukacją i profilaktyką rozwiązywania problemów alkoholowych. Celem działań jest ograniczanie dostępności alkoholu, zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej, rehabilitacyjnej osobom uzależnionym, podejmowanie działań w związku z podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie oraz zwiększanie zdolności osób do radzenia sobie z istniejącymi problemami alkoholowymi. Podejmowane działania mają za zadanie wsparcie osób uzależnionych i ich rodzin, kształtowanie zdrowego stylu życia oraz pomoc rodzinom w trudnych sytuacjach życiowych. Komisja uprawniona jest do podejmowania czynności zmierzających do sądowego orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu, zobowiązania poddania się leczeniu odwykowemu. Ponadto, Komisja realizuje określone ustawowo zadania gminy w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, a w szczególności:

 • wydawanie postanowień dotyczących zgodności lokalizacji punktu sprzedaży napojów alkoholowych z uchwałami Rady Miejskiej
 • prowadzenie kontroli przestrzegania warunków i zasad sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych na podstawie upoważnienia Burmistrza Stawiszyna;
 • prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych;
 • wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych;
 • prowadzenie działań zmierzających do poddania się leczeniu odwykowemu osób, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylają się od pracy albo systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny;
 • podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13 i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.

Do kompetencji Komisji należą również zadania wynikające z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2016 r. poz. 224, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015r. poz.1390 z późn. zm.).

 1. Przepisy prawne:
 • ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
 • ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii
 • Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uchwalany corocznie przez Radę Miejską w Stawiszynie,
 1. Zadania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

1) Podejmowanie działań mających na celu zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych współuzależnionych, w tym:

–      dokonywanie analizy potrzeb w tym zakresie.

2) Udzielanie osobom uzależnionym i członkom ich rodzin pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie:

–     przyjmowanie wniosków o zastosowanie leczenia lub objęcie terapią,

–     motywowanie i zobowiązywanie do podjęcia leczenia odwykowego,

–     kierowanie do biegłych w przedmiocie orzekania o uzależnieniu,

–     kierowanie spraw do sądu o wydanie orzeczenia o zastosowaniu wobec osób uzależnionych obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego,

–     podejmowanie działań zmierzających zapobieganiu przemocy w rodzinie,

–     kierowanie osób uzależnionych i uwikłanych w przemoc domową do specjalistów i instytucji świadczących usługi specjalistyczne,

–     inicjowanie działań zmierzających do animacji i aktywizacji środowiska lokalnego w niesienie pomocy osobom z problemem alkoholowym i problemem przemocy,

–     inicjowanie i organizacja szkoleń, debat i konferencji w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień i przemocy w rodzinie,

3) Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania przemocy:

–     inicjowanie działań na rzecz rozwiązywania problemów uzależnień, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży,

–     inicjowanie i prowadzenie kampanii informacyjnych skierowanych do społeczności lokalnej,

–     poodejmowanie działań o charakterze edukacyjnym ze szczególnym naciskiem na promocję zdrowego stylu życia, kierowanych do dzieci i młodzieży,

–     wspieranie realizacji pozalekcyjnych programów  opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych.

4) Podejmowanie działań na rzecz ograniczenia dostępności alkoholu:

–     prowadzenie działań edukacyjnych skierowanych do sprzedawców napojów alkoholowych,

–     podejmowanie działań wobec firm prowadzących reklamę napojów alkoholowych w sposób niezgodny z przepisami,

–     podejmowanie działań informacyjnych i profilaktycznych skierowanych do kierowców pojazdów mechanicznych,

–     prowadzenie kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych pod kątem zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

5) Współpraca z instytucjami, organizacjami pozarządowymi i osobami fizycznymi w rozwiązywaniu problemów uzależnień i przemocy w rodzinie:

–     organizacja i współorganizacja szkoleń, debat, konferencji i imprez profilaktycznych,

–     prowadzenie działań o charakterze interdyscyplinarnym w zakresie przeciwdziałania i usuwania skutków problemów uzależnień i przemocy.

 1. Instytucje pomocowe.

Punkty konsultacyjne dla rodzin z problemem uzależnień:

 • Stawiszyn, ul. Zamkowa 1 (budynek poczty I piętro)

czynny w każdy poniedziałek (za wyjątkiem dni świątecznych) przez cały rok w godz. 17.00 – 18.00

Dyżury telefoniczne- poniedziałek w godz. 17.00-18.00. tel. 62-7528986

 • Zbiersk Cukrownia 237 (Gminny Ośrodek Kultury)

czynny w każdy wtorek ( za wyjątkiem dni świątecznych) przez cały rok w godz. 17.00 – 18.00

Dyżury telefoniczne – czwartek  17.00 – 18.00 tel. 62 – 7632247

Do zadań Punktu Konsultacyjnego należy w szczególności:

1) Prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień i przemocy w rodzinie.

2) Udzielanie osobom i rodzinom konsultacji oraz porad terapeutycznych, socjalnych i profilaktycznych w sprawach uzależnień i przemocy.

3) Motywowanie osób współuzależnionych do ewentualnego podjęcia psychoterapii
w zakładach lecznictwa odwykowego.

4) Wspomaganie osób pijących ryzykownie i szkodliwie w podjęciu decyzji w sprawie zmiany szkodliwego wzoru picia.

5) Motywowanie osób uzależnionych od alkoholu do podjęcia leczenia odwykowego  w zakładach lecznictwa odwykowego.

6) Udzielanie wsparcia osobom po zakończonej psychoterapii poprzez rozmowy podtrzymujące lub udział w grupach wsparcia.

7) Inicjowanie interwencji w przypadku rozpoznania zjawiska przemocy w rodzinie poprzez udzielenie stosownego wsparcia i informacji o możliwościach uzyskania pomocy i powstrzymania przemocy.

8) Gromadzenie aktualnych informacji o miejscach pomocy oraz kompetencjach służb i instytucji z terenu gminy, zajmujących się systemową pomocą dla rodziny.

9) Współdziałanie z innymi podmiotami zajmującymi się rozwiązywaniem problemów uzależnień oraz przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

Punkt Konsultacyjny nie prowadzi działań w zakresie:

1) psychoterapii osób uzależnionych,

2) indywidualnych świadczeń zapobiegawczo – leczniczych i rehabilitacyjnych osobom uzależnionym od alkoholu i członkom ich rodzin.

Świetlice środowiskowe :

 • Stawiszyn, ul. Zamkowa 1(budynek poczty I piętro)
 • Zbiersk Cukrownia 237 – Gminny Ośrodek Kultury

 Zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym jest świadczenie  pomocy psychologicznej dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym w szczególności poprzez tworzenie i finansowanie  działalności świetlic opiekuńczo -wychowawczych i socjoterapeutycznych.

W ramach gminnego programu funkcjonują dwie  świetlice środowiskowe w Stawiszynie i w Zbiersku  oraz  dwie grupy socjoterapeutyczne  (dzieci z rodzin z problemem alkoholowym). Świetlica świadczy pomoc szczególnie dzieciom wychowującym się w trudnych warunkach rodzinnych. W placówce tej prowadzone są różnorodne programy rozwojowe dla dzieci i młodzieży (komputerowe, plastyczne, kulinarne, turystyczne, sportowe ).

 1. Zobowiązanie do leczenia odwykowego następuje poprzez:
 • przyjęcie przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zgłoszenia o przypadku wystąpienia nadużywania alkoholu, z jednoczesnym wystąpieniem przesłanek, o których mowa w art. 24 ustawy o wychowaniu
  w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;
 • postępowanie w tej sprawie może nastąpić na wniosek rodziny oraz każdej innej osoby, która stwierdza problem nadużywania alkoholu lub z własnej inicjatywy Komisji i instytucji tj. Policja;
 • zaproszenie na rozmowę osoby, co do której wpłynęło zgłoszenie o wystąpieniu przesłanek z art. 24 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i pouczeniu jej o konieczności zaprzestania działań, o których mowa w powyższym artykule i poddania się leczeniu odwykowemu;
 • przeprowadzenie wywiadu środowiskowego przez pracowników socjalnych Miejsko – Gminnego  Ośrodka Pomocy Społecznej w Stawiszynie
 • skierowanie w/w osoby na badanie przez biegłego w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu
 • przygotowanie dokumentacji związanej z postępowaniem sądowym wraz z opinią wydaną przez biegłego;
 • złożenie przez Komisję wniosku do sądu rejonowego właściwego według miejsca zamieszkania lub pobytu osoby, której postępowanie dotyczy, o wszczęcie postępowania o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego (art. 26 ust. 1 i ust. 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi);
 • na każdym etapie postępowania osoba zgłoszona może podjąć leczenie dobrowolnie.

Procedura kierowania na leczenie odwykowe jest bezpłatna.

 1. Kontakt.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Stawiszynie

Przewodnicząca – Dorota Karpieko

Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Marzena Juszczak

MGOPS w Stawiszynie ul. Plac Wolności 1,  tel. 62- 7528144, k. 511 163 852