Pan Czesław Matyjak

matyjakPan Czesław Matyjak jest mieszkańcem naszego miasta, którego ogrom zasług w wielu dziedzinach, umiłowanie ziemi stawiszyńskiej, a także zaangażowanie w sprawy społeczności lokalnej budzą uznanie i szacunek.

Przez wiele lat pracował jako nauczyciel , następnie jako dyrektor Szkoły Podstawowej ,jednocześnie pełnił obowiązki Inspektora Oświaty i Wychowania w Stawiszynie. Okazał się osobą niezwykle zdyscyplinowaną i przedsiębiorczą. Przez wiele lat pełnił funkcję Prezesa Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Stawiszynie z jego inicjatywy powstał plac zabaw dla dzieci przy ul. Szkolnej w Stawiszynie.

Systematycznie zabiegał o pomoc materialną dla biednych dzieci.

W latach 1991-1994 autor gazety lokalnej ,, Wiadomości Stawiszyńskie”. Po przejściu na emeryturę w 1993 do roku 2003 – Prezes Towarzystwa Miłośników Stawiszyna.

wydał 30 publikacji upowszechniających wiedzę historyczną o Stawiszynie.

Opracował kroniki dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Stawiszynie, Koła Emerytów i Rencistów oraz Towarzystwa Miłośników Stawiszyna.

Wyróżnienie Pana Czesława Matyjaka medalem „Zasłużony dla Gminy i Miasta Stawiszyn” jest wyrazem wdzięczności za Jego wspaniałą działalność, przynoszącą chlubę naszemu miastu. Ten pracowity, pełen ciepła i serdeczności człowiek w pełni zasłużył na to zaszczytne wyróżnienie w dowód uznania za swe zaangażowanie, szczególnie w dziedzinie oświaty oraz kultury. Działalność ta jest bezcennym darem dla obecnych i przyszłych pokoleń, stanowiąc przykład godny do naśladowania.