Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stawiszynie sp. z o. o.

Na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn funkcjonuje Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. z siedzibą Długa Wieś Druga 23C, 62-820 Stawiszyn wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001013747 i posługująca się numerem NIP: 9681006852 oraz REGON 524192502.

Dane teleadresowe:

Długa Wieś Druga 23C, 62-820 Stawiszyn tel. 062 7528018, 601829397, 789286407
zgłaszanie awarii: 698 414 930
e-mail: zgkimstawiszyn@post.pl

Numer rachunku bankowego: 09 8407 0003 0510 8307 2000 0001

Czas pracy

Od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30

Działalność zakładu

Działalność gospodarcza prowadzona jest przez Zakład w zakresie usług dostarczania wody i odbioru ścieków, gospodarki mieszkaniowej, dowożenia dzieci do szkół, utrzymaniem zieleni na terenie gminy oraz świadczenie usług transportowych na rzecz gminy i wywozu nieczystości płynnych z terenu miasta i gminy do oczyszczalni ścieków w Długiej Wsi Drugiej.

Zakład prowadzi działalność na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn.
Przedmiotem działalności Zakładu jest wykonywanie zadań o charakterze użyteczności publicznej w zakresie gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, a w szczególności:

 • zbiorowe zaopatrzenie w wodę, eksploatacja i utrzymanie urządzeń wodociągowych w S.U.W. w miejscowościach: Stawiszyn, Piątek Wielki, Zbiersk, Zbiersk-Kolonia,
 • zbiorowe odprowadzanie ścieków, eksploatacja i utrzymanie urządzeń kanalizacyjnych w oczyszczalni ścieków Długa Wieś Druga oraz przepompowni na terenie gminy -8szt.
 • administracja i eksploatacja komunalnych zasobów mieszkaniowych,
 • organizowanie dowożenia dzieci do szkół,
 • organizowanie prac w ramach robót publicznych,
 • świadczenie usług na rzecz jednostek organizacyjnych gminy i innych odbiorców,
 • utrzymanie czystości na terenach, których gmina jest właścicielem

W realizacji zadań Zakład zobowiązany jest do przestrzegania zasad ustalonych w ustawach i innych przepisach prawnych dotyczących w szczególności:

 • planowania i sprawozdawczości
 • racjonalnego gospodarowania uzyskanymi środkami finansowymi.

Zakładem kieruje Członek Zarządu Pan Ireneusz Stachurski. Zarządza on Zakładem i reprezentuje go na zewnątrz. Działa zgodnie z przepisami prawa oraz statutem Zakładu.

Prawo i obowiązki pracowników określają:

 • Kodeks pracy
 • Regulamin organizacyjny
 • Regulamin pracy
 • Regulamin wynagrodzeń