IV pielgrzymka rowerowa do Lichenia

Powiększ obraz

Regulamin Pielgrzymki rowerowej do Lichenia pod hasłem „Od św. Bartłomieja do Maryi”

 

I. Cel pielgrzymki:

– propagowanie aktywnych form wypoczynku oraz zdrowego trybu życia pod względem fizycznym i duchowym

– propagowanie jazdy na rowerze jako formy aktywności fizycznej

– szerzenie kultu Najświętszej Marii Panny i Świętego Bartłomieja

II. Organizator:

– Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych.

III. Patronat:

– Biskup Kaliski ks. Damian Bryl

– Proboszcz parafii pw. Św. Bartłomieja Apostoła ks. Jakub Piotrowski

– Burmistrz Stawiszyna Grzegorz Kaczmarek

– Wójt Gminy Mycielin Rafał Szelągowski

IV. Termin pielgrzymki: 2-3 maja 2024 r.

V. Trasa i program pielgrzymki:

– 2 maja 2024 r.

– godz. 8.00 start pielgrzymki – Kościół pw. Św. Bartłomieja Apostoła w Stawiszynie

Modlitwa i błogosławieństwo na rozpoczęcie, sprawy organizacyjne, wyjazd ze Stawiszyna

Stawiszyn – Dzierzbin – Gadów – Tuliszków – Żdżary – Żychlin – Konin – Izabelin – Grąblin – Licheń

– ok. godz. 19:00 wspólny grill

– o godz. 21:00 Apel Maryjny w Bazylice

– 3 maja 2024 r.

Licheń – Grąblin – Izabelin – Konin – Żychlin – Żdżary – Tuliszków – Gadów – Dzierzbin – Stawiszyn

godz. 10:00 – msza św. w Bazylice Licheńskiej, po mszy wyjazd z Lichenia ok. godz. 11:15

przewidziany wjazd do Stawiszyna ok. godz. 17:30

– Możliwość wzięcia udziału w 1 dniu pielgrzymki (powrót lub dojazd we własnym zakresie)

VI. Zgłoszenia (maksymalnie 40 uczestników):

– Osobiście: Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie, ul. Szosa Pleszewska 3, pokój nr 13, od pon. do pt. w godz. od 7:30 do 15:30.

– Mailowo na adres informatyk@stawiszyn.pl

– Informacje pod nr tel. (62) 75 28 079

VII. Koszty uczestnictwa:

Opłata wynosi 130 zł/os.

Opłatę należy uiścić do 26 kwietnia osobiście lub przelewem na następujące dane:

Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych

Zbiersk-Cukrownia 237, 62-830 Zbiersk

Nr konta: 32 8407 0003 0510 5726 2000 0001

W tytule proszę podać imię i nazwisko oraz koniecznie dopisać „Pielgrzymka rowerowa do Lichenia”

W ramach opłaty zawarte jest:

 •  nocleg
 •  wyżywienie (drobne przekąski podczas trasy, ciepła kiełbasa, śniadanie)
 •  transport bagażu

VIII. Warunki uczestnictwa:

 1. Pielgrzymka ma charakter otwarty dla wszystkich chętnych osób,
 2. Przed pielgrzymką należy zadbać o stan techniczny swojego roweru.
 3. Osoby mające ukończone 16 lat muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekuna prawnego na udział w pielgrzymce. Osoby poniżej 16 roku życia mogą wziąć udział w pielgrzymce jedynie pod opieką rodzica lub opiekuna. Za osoby niepełnoletnie, podczas trwania pielgrzymki oraz podczas dotarcia i powrotu z miejsca startu odpowiedzialni są rodzice/opiekunowie lub wyznaczeni przez nich opiekunowie zgłoszonego uczestnika.
 4. Uczestnik zobowiązany jest wpisać się na listę startową z podaniem: imienia, nazwiska, numeru telefonu i własnoręcznym podpisem oraz złożenie stosownego oświadczenia o stanie zdrowia.
 5. Udział na wspólnych modlitwach i uczestnictwo w nabożeństwach i mszy świętej w Bazylice Licheńskiej 3 maja br.
 6. Budowanie pozytywnych relacji interpersonalnych wśród uczestników.

Uczestnicy pielgrzymki zobowiązani są do:

 1. Przestrzegania regulaminu pielgrzymki oraz obowiązkowego podporządkowania się decyzjom kierownictwa rajdu.
 2. Podczas pielgrzymki zabronione jest wyprzedzanie pojazdu i osób prowadzących pielgrzymkę na czele kolumny.
 3. Posiadanie dokumentu tożsamości oraz karty rowerowej lub innego dokumentu, który jest gwarancją posiadania niezbędnej wiedzy i umiejętności poruszania się po drogach.
 4. Organizatorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za brak karty rowerowej przez nieletnich uczestników rajdu.
 5. Posiadanie sprawnego technicznie roweru, wyposażonego zgodnie z obowiązującymi przepisami, obowiązkowo zaopatrzenie się w kamizelkę odblaskową i odblaski, zalecany kask.
 6. Poruszania się zgodnie z zasadami ruchu drogowego ze średnią prędkością 15km/h.
 7. Jadąc w kolumnie należy zachować odległość między rowerami 3-5 m, a przy zjazdach 15-30 m.
 8. Przy zjazdach nie należ rozpędzać roweru, nie wolno wyprzedzać. Należy kontrolować szybkość przez hamowanie.
 9. Podczas jazdy w kolumnie należy zachować min. 200 m odległości pomiędzy poszczególnymi grupami kolumny.
 10. Liczba rowerów jadących w jednej kolumnie nie może przekraczać 15.
 11. Należy jechać równo i spokojnie w szyku. Niedopuszczalnie jest tarasowanie się, jazda równoległa
  i ciągłe zmiany pozycji.
 12. Każdy manewr na drodze musi być przeprowadzony upewnieniem się o możliwości bezpiecznego jego wykonania oraz odpowiednio wcześniej zasygnalizowany.
 13. Podczas postoju nie należy tarasować drogi. Należy organizować je poza jezdnią na parkingu, łące lub polanie.
 14. Uczestnicy powinni zachować szczególną ostrożność i przestrzegać zasad ruchu drogowego, mając na uwadze możliwość wyjechania pojazdów z dróg leśnych, ulic czy pojedynczych zabudowań.
 15. Przed wyruszeniem należy omówić trasę przejazdu z uwzględnieniem miejsc niebezpiecznych, stwarzających zagrożenia, zaplanować bezpieczne miejsca postoju na odpoczynek i posiłek.
 16. Nieprzestrzeganie regulaminu pielgrzymki powoduje wykluczenie z pielgrzymki.
 17. Pielgrzymkę prowadzą osoby wyznaczone przez organizatora. Uczestnicy pielgrzymki zobowiązani są przestrzegać regulaminu pielgrzymki i poleceń prowadzących pielgrzymkę.

IX. Informacje dodatkowe:

 1. Pielgrzymka będzie odbywać się przy nieograniczonym ruchu drogowym, uczestnicy muszą zachować szczególną ostrożność i znać zasady ruchu drogowego.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki spowodowane przez uczestników.
 3. Długość trasy ok. 60 km w jedną stronę.
 4. Na mecie pielgrzymki wszyscy uczestnicy będą mogli zjeść ciepły posiłek oraz napić się herbaty i kawy, Organizator zapewnia również nocleg.

X. Postanowienia końcowe

 1. Dane osobowe uczestników podlegają ochronie przez ustawę o ochronie danych osobowych. Organizator gromadzi dane osobowe zawodników tylko dla celów pielgrzymki i nie udostępnia ich osobom trzecim. Uczestnik zgłaszając się zgadza się na wykorzystanie jego danych osobowych do celów pielgrzymki.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania nagranych zdjęć i filmów w celach promocyjnych Gminy i Miasta Stawiszyn, takich jak strona internetowa, facebook, ulotka, plakat informacyjny.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas imprezy i za szkody wyrządzone przez uczestników.
 4. Organizator nie zapewnia miejsca do przechowywania rzeczy uczestników.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania pielgrzymki ze względu na złe warunki atmosferyczne.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do uzasadnionych zmian dotyczących przebiegu planowanej trasy oraz do interpretacji i zmian niniejszego regulaminu.
 7. Organizatorzy rajdu nie przyjmują odpowiedzialności za wypadki i szkody wynikłe w czasie rajdu, zarówno wobec uczestników jak i osób trzecich.
 8. Opłata za udział w pielgrzymce nie podlega zwrotowi.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie, nie później jednak niż w dniu wyjazdu.

O R G A N I Z A T O R Z Y