Główne formy pomocy

Pomoc finansowa

Kryterium dochodowe uprawniające do korzystania ze świadczeń finansowych z pomocy społecznej jest określone w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej:

 1. osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 776 zł,
 2. osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 600 zł,
 3. rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie,
 4. przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów wymienionych w art. 7, pkt. 2-15 lub innych okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy społecznej, tj. ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych o prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu i narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Zasiłek stały przysługuje:

 1. pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;
 2. pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności:
ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego;

 1. osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej,
 2. rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny.

Zasiłki celowe:
mogą być przyznane w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej w szczególności na:

 • zakup żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, obuwia,
 • drobny remont mieszkania i niezbędnych przedmiotów użytku domowego
 • pokrycie strat powstałych na skutek zdarzenia losowego.

Specjalny zasiłek celowy: przysługuje w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie lub rodzinie posiadającej dochody przekraczające kryterium dochodowe

Sprawienie pogrzebu
Pomoc społeczna obejmuje sprawienie pogrzebu w sposób określony przez gminę zgodnie z wyznaniem zmarłego. Wydatki na pokrycie kosztów pogrzebu podlegają zwrotowi z masy spadkowej, jeżeli po osobie zmarłej nie przysługuje zasiłek pogrzebowy.

Pomoc niepieniężna
Świadczenia niepieniężna udzielane przez Ośrodek Pomocy Społecznej to:

 1. schronienie – osoba lub rodzina ma prawo do schronienia, jeżeli jest tego pozbawiona. Udzielenie schronienia następuje przez przyznanie tymczasowego miejsca noclegowego w noclegowniach, schroniskach, domach dla bezdomnych i innych miejscach do tego przeznaczonych.
 2. ubranie – osoba lub rodzina ma prawo do ubrania, jeżeli jest tego pozbawiona. Przyznanie niezbędnego ubrania następuje przez dostarczenie osobie potrzebującej bielizny, odzieży i obuwia odpowiednich do jej indywidualnych właściwości oraz pory roku.
 3. posiłki – osoba lub rodzina ma prawo do posiłku, jeżeli jest tego pozbawiona. Pomoc taka może być udzielona doraźnie lub okresowo w postaci jednego gorącego posiłku dziennie i przysługuje osobie, która własnym staraniem nie może go sobie zapewnić. Posiłki przyznawane są również dzieciom i młodzieży w okresie nauki w szkole. W ramach Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” są realizowane działania dotyczące zapewnienia pomocy w zakresie dożywiania:
  – dzieciom do 7 roku życia,
  – uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej,
  – osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, a w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym.
  Pomoc ta może być przyznana nieodpłatnie osobom i rodzinom, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej oraz do 150 % kryterium dochodowego zgodnie z Uchwałą XXXVI/212/2014 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 20 lutego 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – MGOPS zajmuje się świadczeniem usług opiekuńczych oraz kierowaniem osób zainteresowanych do domów pomocy społecznej.  Osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione, może być przyznana pomoc w formie usług opiekuńczych. Usługi takie mogą być również świadczone osobom, które wymagają pomocy innych osób, a rodzina nie może takiej pomocy zapewnić. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną zalecaną przez lekarza, pielęgnację oraz w miarę możliwości również pomaganie w kontaktach z otoczeniem. Odpłatność za te usługi określana jest zgodnie z Uchwałą Nr XIX/132/2004 Rady Miejskiej Stawiszynie z dnia 08 grudnia 2004r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania,. W razie niemożności zapewnienia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania przez rodzinę i gminę, osoba wymagająca całkowitej opieki może ubiegać się o skierowanie do domu pomocy społecznej. Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.
 4. praca socjalna – praca socjalna świadczona jest na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku społecznym. Praca socjalna prowadzona jest:
  – z osobami i rodzinami w celu rozwinięcia lub wzmocnienia ich aktywności i samodzielności życiowej;
  – ze społecznością lokalną w celu zapewnienia współpracy i koordynacji działań instytucji i organizacji istotnych dla zaspokajania potrzeb członków społeczności.
  W pracy socjalnej wykorzystuje się właściwe tej działalności metody i techniki, stosowane z poszanowaniem godności osoby i jej prawa do samostanowienia. Praca socjalna świadczona jest osobom i rodzinom bez względu na posiadany dochód i może być prowadzona w oparciu o kontrakt socjalny.
 5. poradnictwo specjalistyczne – poradnictwo specjalistyczne, a w szczególności prawne, psychologiczne i rodzinne, jest świadczone osobom i rodzinom, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych, bez względu na posiadany dochód. Poradnictwo prawne realizuje się przez udzielanie informacji o obowiązujących przepisach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego, ochrony praw lokatorów. Poradnictwo psychologiczne realizuje się przez procesy diagnozowania, profilaktyki i terapii. Poradnictwo rodzinne obejmuje szeroko rozumiane problemy funkcjonowania rodziny, w tym problemy wychowawcze w rodzinach naturalnych i zastępczych oraz problemy opieki nad osobą niepełnosprawną, a także terapię rodzinną.
 6. interwencja kryzysowa – interwencja kryzysowa stanowi zespół działań podejmowanych na rzecz osób i rodzin, w tym dotkniętych przemocą, w celu zapobiegania lub pogłębiania się występujących dysfunkcji. Pomocą tą obejmuje się osoby i rodziny bez względu na posiadany dochód. W ramach takich działań udziela się w szczególności poradnictwa specjalistycznego oraz schronienia dostępnego przez całą dobę. Matki z małoletnimi dziećmi oraz kobiety w ciąży dotknięte przemocą lub znajdujące się w innej sytuacji kryzysowej mogą w ramach interwencji kryzysowej znaleźć schronienie i wsparcie w domach dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży. Do tych domów mogą być również przyjmowani ojcowie z małoletnimi dziećmi albo inne osoby sprawujące opiekę prawną nad dziećmi.
 7. składki na ubezpieczenie zdrowotne – ośrodek pomocy społecznej opłaca składkę na ubezpieczenie zdrowotne za osobę:
  – pobierającą zasiłek stały z pomocy społecznej niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu,

Świadczenia z pomocy społecznej mają charakter fakultatywny tzn., iż osoby i rodziny ubiegające się o pomoc nie mogą domagać się, aby przyznano ją w określonym rodzaju, formie czy wysokości. Rodzaj, forma i rozmiar świadczenia dostosowywane są nie tylko do okoliczności uzasadniających przyznanie pomocy, ale także do celów i możliwości pomocy społecznej.

Osoby i rodziny korzystające ze pomocy społecznej są obowiązane do współdziałania
z pracownikiem socjalnym w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej. Brak współpracy z pracownikiem socjalnym, nieuzasadniona odmowa podjęcia pracy przez osobę bezrobotną, marnotrawstwo zasobów własnych lub przyznanych świadczeń mogą być podstawą do odmowy, ograniczenia lub wstrzymania świadczeń.

Obowiązkiem świadczeniobiorców jest również informowanie pracownika socjalnego
o wszelkich zmianach w ich sytuacji osobistej i majątkowej. Świadczenia nienależnie pobrane podlegają zwrotowi niezależnie od dochodów rodziny.

Decyzje o przyznaniu lub odmowie świadczeń wydawane są w formie pisemnej. Od decyzji wydanej przez Ośrodek służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu ul. Częstochowska 12 za pośrednictwem Ośrodka Pomocy Społecznej w Stawiszynie.