Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stawiszynie

Dane teleadresowe

62-820 Stawiszyn
Długa Wieś Druga 23C

tel. 062 7528018, 601829397, 789286407
zgłaszanie awarii: 698 414 930
e-mail: zgkimstawiszyn@post.pl

Czas pracy

Od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30

Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stawiszynie jest wydzieloną jednostką organizacyjną, nie posiadająca osobowości prawnej, podlega Burmistrzowi Stawiszyna. Zakład został powołany na mocy Uchwały Rady Gminy i Miasta w Stawiszynie Nr IV/21/90 z dnia 7.07.1990r.

Działalność gospodarcza prowadzona jest przez Zakład w formie gospodarki pozabudżetowej, w zakresie usług dostarczania wody i odbiorze ścieków, gospodarki mieszkaniowej, dowożenia dzieci do szkół, utrzymaniem zieleni w Stawiszynie oraz świadczenie usług transportowych na rzecz gminy i wywozu nieczystości płynnych z terenu miasta i gminy do oczyszczalni ścieków w Długiej Wsi Drugiej.

Zakład prowadzi działalność na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn.
Przedmiotem działalności zakładu jest wykonywanie zadań o charakterze użyteczności publicznej w zakresie gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, a w szczególności:

 • zbiorowe zaopatrzenie w wodę, eksploatacja i utrzymanie urządzeń wodociągowych w S.U.W. w miejscowościach: Stawiszyn, Piątek Wielki, Zbiersk, Zbiersk-Kolonia,
 • zbiorowe odprowadzanie ścieków, eksploatacja i utrzymanie urządzeń kanalizacyjnych w oczyszczalni ścieków Długa Wieś Druga, oraz przepompowni w Stawiszynie szt. 3 i Zbiersk szt. 1,
 • administracja i ekspoloatacja komunalnych zasobów mieszkaniowych,
 • organizowanie dowożenia dzieci do szkół,
 • organizowanie prac w ramach robót publicznych,
 • świadczenie usług na rzecz jednostek organizacyjnych gminy i i innych odbiorców,
 • utrzymanie czystości na terenach, których gmina jest właścicielem w mieście Stawiszyn (zamiatanie chodników, odśnieżanie, przycinanie żywopłotów, obcinanie drzew na ulicach, opróżnianie koszy ulicznych).

Na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn taryfy za dostawę wody i odbiór ścieków zatwierdzane są uchwałą Rady Miejskiej w Stawiszynie. W 2014 r. stawki opłat zawarte są w uchwale Nr XXXIV/202/2013 (Uchwała w formacie pdf).

Zakład rozlicza się z budżetem Gminy na podstawie bilansu.

Organem sprawującym kontrolę nad gospodarką finansową zakładu jest Skarbnik Gminy.

W realizacji zadań Zakład zobowiązany jest do przestrzegania zasad ustalonych w ustawach i innych przepisach prawnych dotyczących w szczególności:

 • planowania i sprawozdawczości
 • racjonalnego gospodarowania uzyskanymi środkami finansowymi.

Zakładem kieruje Ireneusz Stachurski powołany przez Zarząd Gminy. Zarządza on zakładem i reprezentuje go na zewnątrz. Działa zgodnie z przepisami prawa oraz statutu zakładu. Burmistrz jest bezpośrednim zwierzchnikiem kierownika. Kierownik powołany jest na czas nieokreślony.

W zakładzie obowiązują następujące formy zarządzania:

 • uchwały Rady Miejskiej
 • zarządzenia Burmistrza Stawiszyna
 • zarządzenia Kierownika Zakładu
 • polecenia służbowe.

Zakład zatrudnia 10 osób w pełnym wymiarze czasu pracy, z tego:

 • 3 osoby – administracyjne,
 • 1 osoba – konserwator oczyszczalni ścieków,
 • 2 osoby – konserwatorzy urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych
 • 1 osoba – traktorzysta – obsługujący wywóz nieczystości płynnych,
 • 1 osoba – palacz,
 • 1 osoba – dozorca wysypiska
 • 1 osoba – kierowca autobusu

Prawo i obowiązki pracowników określają:

 • Kodeks pracy
 • Regulamin organizacyjny
 • Regulamin pracy
 • Regulamin wynagrodzeń

W zakładzie obowiązują zasady wynagradzania pracowników jednostek sfery budżetowej zgodnie z przyjętym regulaminem wynagrodzeń pracowników oraz aktualnymi rozporządzeniami Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego.

Na terenie gminy funkcjonuje oczyszczalnia o mechaniczno-biologicznym procesie oczyszczania ścieków o przepustowości 200 m3/dobę, która została wybudowana w roku 2002 r.
Oczyszczalnia ta przyjmuje ścieki z kanalizacji części Zbierska, Kiączyna Nowego i Stawiszyna. W 2009 r. planowana jest rozbudowa oczyszczalni ścieków do przepustowości 800 m3/dobę w związku z planowaną budową kanalizacji w Stawiszynie.

Dokumentem niezbędnym do rozpoczęcia prac związanych z założeniem nowego przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego jest wniosek o wydanie warunków wykonania przyłącza wodociągowego/kanalizacyjnego (Wniosek w formacie doc).

Następnym bardzo ważnym kierunkiem działalności jest organizowanie dowożenia dzieci do szkół. Do tego celu zakład dysponuje samochodem Autosan A0909L oraz Fiat Ducato.
W zakresie świadczenia usług transportowych wykonywane są usługi na rzecz gminy samochodem Fiat Ducato i Autosanem.
W ramach tych usług wykonywane są przewozy dla Szkoły Podstawowej w Zbiersku i Stawiszynie, Urzędu Gminy i MGOPS w Stawiszynie, natomiast wywóz nieczystości płynnych wykonywane są ciągnikiem z beczką asenizacyjną o poj. 4,3 m3.

Dalsze plany rozwojowe naszego zakładu przewidują poprawę warunków zaopatrzenia ludności wodę m.in. poprzez:

 • rozbudowę sieci wodociągowej z przyłączami dla działek budowlanych w miejscowościach wg potrzeb,
 • budowa studni głębinowej na stacji uzdatniania wody w Stawiszynie.