Asystent rodziny

Zgodnie z Ustawą z dnia 09 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z dnia 21 lipca 2011r. Nr 149, poz. 887) rodzinie przeżywającej trudności

w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczej może być przydzielony asystent rodziny.

 

Asystent rodziny prowadzi pracę w rodzinie w miejscu jej zamieszkania lub innym wskazanym przez członków rodziny.  Zgodnie z ustawą  asystent rodziny nie może pracować jednocześnie z więcej niż 20 rodzinami.

 

O przydzieleniu rodzinie asystenta wnioskuje pracownik socjalny po wcześniejszym przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego oraz analizy sytuacji rodziny.

 

Do roli asystenta rodziny należy praca z rodziną z dziećmi przeżywającymi trudności
w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych lub rodziną, której dzieci pozostają
w pieczy zastępczej. Wspieranie rodziny jest prowadzone przy aktywnym jej udziale uwzględniającym potencjał własny rodziny oraz zasoby środowiska, z którym asystent aktywnie współpracuje. Działania podejmowane przez asystentów rodziny mają służyć
w dłuższej perspektywie wzmocnieniu roli i funkcji rodziny, zapobiegać ich marginalizacji
i prowadzić do ich integracji społecznej. Asystent rodziny przede wszystkim pomaga
i wspiera w pokonywaniu trudności tak, aby rodzina w przyszłości potrafiła samodzielnie poradzić sobie z różnymi problemami.

 

Do głównych zadań asystenta rodzinnego należy:

–  współpraca z instytucjami publicznymi,

– osobisty kontakt z prowadzonymi rodzinami, w szczególności przez spotkania, które  odbywają się w miejscu zamieszkania lub innym miejscu uzgodnionym z daną  rodziną,
– diagnozowanie sytuacji  rodziny w oparciu o rzetelne badanie potrzeb i możliwości,
– opracowanie planu pracy i modyfikowanie tego planu w trakcie pracy z rodziną i z jej udziałem.
– wspieranie rodziny poprzez konsultacje i działania o charakterze edukacyjnym
w szczególności w zakresie:  prawidłowego wychowania i opieki nad dziećmi, promowanie zdrowego stylu życia, gospodarowania budżetem domowym,

– wspieranie aktywności społecznej rodzin,

– motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych, podejmowania pracy zarobkowej,

-podejmowanie działań interwencyjnych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci
i rodzin,

– sporządzanie dokumentacji rodzin.

Działania podejmowane na rzecz rodziny odbywają się w ścisłej współpracy z pracownikiem socjalnym oraz w razie potrzeby z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą.

Asystent rodziny pełni dyżur w każdy piątek w godzinach 8.00 – 10.00 w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stawiszynie przy ul. Plac Wolności 1.