Rodo Klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA

W PRZEDMIOCIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W STAWISZYNIE

 

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119, str. 1) Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stawiszynie informuje, iż:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Stawiszynie jest Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stawiszynie z siedzibą przy il. Plac Wolności 1, 62-820 Stawiszyn, (nr tel.: +48 (62) 75 28 144), adres e-mail: gopsstawiszyn@post.pl,
 2. W MGOPS w Stawiszynie wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych Osobowych z którym można skontaktować się pod numerem telefonu: +48 (62) 75 28 144 lub + 48 511 163 852 lub adresem e-mail: gopsstawiszyn@post.pl
 3. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 4. MGOPS w Stawiszynie może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu:
 • umożliwienia interesariuszom realizacji uprawnień i obowiązków wymaganych przepisami powszechnie obowiązującego prawa,
 • realizacji umów zawartych z kontrahentami Ośrodka Pomocy Społecznej,
 1. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt. 3, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być w szczególności operatorzy pocztowi, podmioty świadczące usługi informatyczne, prawne, księgowo-finansowe oraz organy publiczne uprawnione do odbioru Pani/Pana danych, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt. 3, lecz nie krócej niż przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji.
 3. W związku z przetwarzaniem przez MGOPS w Stawiszynie Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 RODO,
 • dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Kierownik MGOPS w Stawiszynie,
 • sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO,
 • ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO,
 • prawo do żądania usunięcia danych osobowych tzw. (prawo do bycia zapomnianym)
 1. Podanie przez Państwo danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 2. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez MGOPS w Stawiszynie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.