Rewaloryzacja Parku Miejskiego

Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

Działanie: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”

objętego PROW na lata 2014-2020 – operacja pod nazwą „Przebudowa niekomercyjnej infrastruktury Parku Miejskiego  w Stawiszynie na cele rekreacyjne”

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Działania przedprojektoweCel i opis projektuPodpisanie umowy o dofinansowaniePodpisanie umowy z wykonawcąPiszą o nasPrace trwająGaleria fotografii
Cel: Celem projektu jest udostępnienie przebudowanego Parku Miejskiego w Stawiszynie jako miejsca rekreacji i odpoczynku dla mieszkańców Gminy i Miasta Stawiszyn.

Planowane efekty:

W ramach planowanej inwestycji przebudowana zostanie infrastruktura rekreacyjna Parku Miejskiego w Stawiszynie.

Wspomniana przebudowa obejmuje:

  • wymianę nawierzchni alejki głównej parku oraz nawierzchni przed amfiteatrem,
  • utworzenie nowo planowanych alejek,
  • zakup  i montaż małej architektury tj. ławek i koszy na śmieci
  • przebudowę sceny amfiteatru poprzez remont schodów.

W ramach projektu zostanie rozebrane istniejące ogrodzenie, jak również zostanie wyremontowany XIX wieczny zabytkowy relikt ogrodzenia .

Powstanie atrakcyjne miejsce dla mieszkańców, chcących  spędzić czas na wolnym powietrzu, w przyjemnym otoczeniu przyrody, chętnych do rozwijania swej aktywności rekreacyjnej.

Remont schodów spowoduje ponadto powstanie bezpiecznego i atrakcyjnego miejsca dla występów lokalnych zespołów i kapel muzycznych naszego obszaru takich jak: Stawiszynianki, Kapela biesiadna, Miejsko-Gminna Orkiestra Dęta OSP w Stawiszynie, zespoły dziecięce, a także miejsce do cyklicznych imprez plenerowych, które na stałe wpisane są w kalendarz imprez: Dni Stawiszyna, Kino Letnie, Dzień Dziecka, Jarmark Stawiszyński, festyny okolicznościowe.

Realizacja planowanej operacji zwiększy liczbę osób korzystających z obiektu infrastruktury rekreacyjnej jak również poprawi estetykę i przyjemność spędzania czasu wolnego na łonie natury oraz poprawi dostępność do dóbr przyrodniczo – krajobrazowych naszego miasta.

Wartość dofinansowania: 206 797 zł

Dnia 3 listopada 2017 roku w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu pomiędzy Gminą i Miastem Stawiszyn reprezentowaną przez Justynę Urbaniak – Burmistrza Stawiszyna, a Samorządem Województwa Wielkopolskiego reprezentowanym przez Krzysztofa Grabowskiego – Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego została podpisana umowa o przyznaniu pomocy na „Przebudowę niekomercyjnej infrastruktury Parku Miejskiego w Stawiszynie na cele rekreacyjne”

Przedmiotowa inwestycja obejmuje:

– wymianę nawierzchni alejki głównej parku oraz nawierzchni przed amfiteatrem,

– utworzenie nowo planowanych alejek,

– zakup i montaż małej architektury tj. ławek i koszy na śmieci

– przebudowę sceny amfiteatru poprzez remont schodów.

 

W ramach projektu zostanie rozebrane istniejące ogrodzenie, jak również zostanie wyremontowany XIX wieczny zabytkowy relikt ogrodzenia .

Wartość dofinansowania: 206 797 zł

 

W dniu 28 maja 2018 r. pomiędzy Burmistrzem Stawiszyna Panią Justyną Urbaniak, przy kontrasygnacie Skarbnika GiM Stawiszyn Pani Anny Manikowskiej, a Panem Grzegorzem Osiewała reprezentującym firmę TECH-FEN z Gostyczyny została podpisana umowa na „Przebudowę infrastruktury Parku Miejskiego w Stawiszynie na cele rekreacyjne”.

Umowny termin zakończenia prac: III kwartał 2018 r.

Zamówienie będzie realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie/zakresach: Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej.

W dalszym ciągu trwają prace przy przebudowie Parku Miejskiego w Stawiszynie. Obecnie realizowana jest pielęgnacja i porządkowanie krzewów. Został wyrównany teren. Amfiteatr jest w trakcie odnawiania i zyskuje nowy blask.

Park przed:

Park w trakcie:

Park po: