Ogłoszenie Burmistrza Stawiszyna

Powiększ obraz

Ogłoszenie Burmistrza Stawiszyna

o przeprowadzeniu konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy Gminy  i Miasta Stawiszyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego na rok 2022”

Stawiszyn, dn. 28 października 2021 r.

OPP.0006.5.2021

Burmistrz Stawiszyna zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 ze zm.) do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady Miejskiej w Stawiszynie w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy i Miasta Stawiszyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego na rok 2022.

Przedmiot konsultacji:

Projekt uchwały Rady Miejskiej w Stawiszynie w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy i Miasta Stawiszyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego na rok 2022 (projekt uchwały do pobrania na stronie internetowej www.stawiszyn.pl lub w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie – pokój nr 17)

Forma konsultacji:

Pisemne wyrażenie opinii, uwag i propozycji.

Czas trwania konsultacji:

28 października 2021 r.-  5 listopada 2021 r.

Miejsce składania opinii:

Sekretariat Urzędu Gminy i Miasta w Stawiszynie ul.Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn

e-mail: a.bylica@stawiszyn.pl

 

Burmistrz Stawiszyna

-/Grzegorz Kaczmarek/-

 

Załączniki:

  1. Projekt uchwały