Czyste powietrze

Aktualizacja Programu Czyste Powietrze

Czyste powietrze

Czyste Powietrze to kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzonych do atmosfery przez domy jednorodzinne.

Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami domów jednorodzinnych lub osób posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy budynku jednorodzinnego.

WNIOSKI NALEŻY SKŁADAĆ W WYDZIALE STRATEGII ROZWOJU POWIATU I INWESTYCJI w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ( WFOŚiGW) w Poznaniu w terminie od 19 września 2018 r. od godz. 8:00 do 30 września 2027 r. do godz. 24:00

Informacje dot. naboru wniosków w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” są dostępne na stronie internetowej WFOŚiGW w Poznaniu pod adresem http://www.wfosgw.poznan.pl/

Program ,,Czyste Powietrze” to możliwość uzyskania wsparcia finansowego m.in. na:

wymianę starego kotła grzewczego (warunek konieczny),

docieplenie domu,

– wymianę okien i drzwi czy instalację odnawialnych źródeł energii (w formie preferencyjnej pożyczki).

Program będzie realizowany przez okres 10 lat, tj. w latach 2018 – 2029, a łączne środki przewidziane na dofinansowanie przedsięwzięcia objętych programem to 103 mld zł. Ponadto, w zakresie dofinansowania można zaliczyć zakup i montaż mikro instalacji fotowoltaicznej i kolektorów słonecznych, które mogą zostać dofinansowane do 100 % ( wyłącznie w formie pożyczki) oraz w przypadku budynków istniejących prace dotyczące zmniejszenia energochłonności budynku ( ocieplenie ścian, wymiana okien i drzwi, modernizacja instalacji c.o i c.w.u., montaż instalacji wentylacyjnej z odzyskaniem ciepła).

Intensywność wsparcia dotacyjnego uzależniona będzie od kwoty miesięcznego dochodu przypadającego na 1 osobę w gospodarstwie domowym.

 

Warunki Dofinansowania – czas realizacji inwestycji

 • Okres realizacji przedsięwzięcia: do 24 miesięcy od daty zawarcia umowy o dofinansowanie, lecz nie później niż do 30.06.2029 r.
 • Realizacja przedsięwzięcia może nastąpić:
 • po 01.01.2018 r. lecz nie wcześniej, niż 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie dla wniosków złożonych do 30.06.2019r.
 • nie wcześniej niż złożenie wniosku o dofinansowanie , jeśli wniosek jest składany od 1.07.2019 r. z wyłączeniem dokumentacji projektowej i audytu energetycznego, które mogą być wykonane wcześniej
 • Przedsięwzięcie nie może zostać zakończone przed dniem złożenia wniosku
  o dofinansowanie; data zakończenia realizacji będzie potwierdzona w ostatnim protokole odbioru robót wykonawcy lub w protokole końcowym w przypadku przeprowadzenia kontroli przedstawiciela WFOŚiGW.
 • Przedsięwzięcie nie może być realizowane w budynkach wykorzystywanych sezonowo (np. domki letniskowe)
 • Nowo montowane kotły na paliwo stałe (biomasę/węgiel ) muszą spełniać wymogi rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1189 (ekoprojekt)
 • Kotły na paliwa gazowe i olej opałowy do celów grzewczych muszą spełniać wymogi klasy efektywności energetycznej minimum A
 • Pompy ciepła do celów grzewczych muszą spełniać wymogi klasy efektywności energetycznej minimum A+
 • Zmodernizowane przegrody zewnętrzne (ściany, okna, drzwi) muszą spełniać normy określone w Warunkach Technicznych, obowiązujących od 31.12.2020 r.
 • Koszty poniesione na przedsięwzięcie w lokalu mieszkalnym, który został wyodrębniony po 1 stycznia 2019r. z istniejącego jednorodzinnego budynku mieszkalnego są kwalifikowane w ramach maksymalnej wartości kosztów kwalifikowalnych przypadającej na cały budynek
 • Wizytacji końcowej podlegać będą wszystkie przedsięwzięcia realizowane w całości lub w części siłami własnymi i nie mniej niż
  15 % zadań zakończonych wybranych na podstawie próby określonej według zasad obowiązujących w WFOŚiGW

 

Maksymalna kwota dotacji

Korzystając z programu zyskujesz zwrot części poniesionych kosztów.
Maksymalny możliwy koszt, od którego liczona jest dotacja to 53 tys. zł.

Minimalny koszt kwalifikowany projektu to 7 tys. zł.

Program przewiduje dofinansowania m.in. na:

 • wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe) oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła, spełniających wymagania programu,
 • docieplenie przegród budynku,
 • wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
 • instalację odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej),
 • montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

Formy dofinansowania:

 • dotacja
 • pożyczka

 

Infolinia: (+48) 22 45 95 955 (od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30)

Email: CzystePowietrze@nfosigw.gov.pl

Koordynatorem programu jest Pan Robert Złotek, nr tel.: 61 845-62-21

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W POZNANIU
ul. Szczepanowskiego 15 A
60-541 Poznań
tel. (61) 845 62 00 / fax (61) 841 10 09

Broszura Czyste powietrze w formacie PDF

Ulotka Czyste powietrze w formacie PDF