Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stawiszynie ogłasza nabór na wolne stanowisko kierowca autobusu szkolnego

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
8 listopada 2019

Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stawiszynie ogłasza nabór na wolne stanowisko: kierowca autobusu szkolnego

8 listopada 2019

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 1. obywatelstwo polskie,
 2. wykształcenie minimum zawodowe,
 3. prawo jazdy D+E zawierające uprawnienia do przewozu osób,
 4. posiadanie kwalifikacji zawodowych związanych z pracą na stanowisku kierowcy – zgodnie z wymogami określonymi w 39 a ust.1 pkt 3-5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. 2019 poz. 2140) w szczególności:
  1. brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy
  2. brak przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy
  3. uzyskana kwalifikacja wstępna lub kwalifikacja wstępna przyśpieszona,
  4. ukończone szkolenie okresowe
  5. posiadanie karty kierowcy
  6. ukończone23lata,

5. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

6. minimum roczne doświadczenie w przewozach osobowych,

7. komunikatywność, wysoka kultura osobista, opanowanie, elastyczność, dyspozycyjność, punktualność,

8. znajomość zagadnień mechaniki pojazdowej, umiejętność obsługi pojazdów mechanicznych (obsługa codzienna, wymiana oleju, płynów technicznych w pojeździe, znajomość kalendarza obsługi technicznej).

 

ZAKRES OBOWIĄZKÓW

 1. Realizowanie, zgodnie z corocznym grafikiem, dowozu uczniów do placówek oświatowych.
 2. Współpraca z opiekunem zajmującym się bezpiecznym dowozem dzieci do szkoły i ich powrotem ze szkoły.
 3. Obsługa autobusu w zakresie bieżącego zapewniania dowozu uczniów, w tym dbanie o odpowiedni stan techniczny autobusu, wykonywanie napraw, przestrzeganie terminowych przeglądów, dbanie o czystość wewnątrz i na zewnątrz
 4. Informowanie pracodawcy o stanie technicznym pojazdu
 5. Rozliczanie się z pobranego paliwa oraz innych płynów, smarów, narzędzi
 6. Bieżąca kontrola powierzonej dokumentacji:
  • aktualność dowodu rejestracyjnego/terminy przeglądów technicznych samochodu/,
  • aktualność ubezpieczenia OC pojazdów samochodowych i NW,
  • aktualność kart drogowych
 7. Wykonywanie innych prac zleconych przez Kierownika ZGKiM w Stawiszynie

 

WARUNKI PRACY I PŁACY

 1. Praca na pełen
 2. Warunki płacy: wynagrodzenie wg Regulaminu wynagradzania pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stawiszynie
 3. Miejsce pracy: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stawiszynie Długa Wieś Druga 23C 62-820 Zatrudnienie na stanowisku: kierowca autobusu szkolnego
 4. Zatrudnienie: pierwsza umowa na okres próbny od 12.2019r. z możliwością przedłużenia.

 

WYMAGANE DOKUMENTY

 1. Wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 2. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe.
 3. Oświadczenie kandydata o niekaralności, posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych.
 4. Oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy.
 5. Aktualne orzeczenie psychologiczne oraz szkolenie okresowe
 6. Dokumenty potwierdzające spełnianie wymagań dodatkowych i inne o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (kserokopie zaświadczeń o odbytych kursach, szkoleniach) przydatnych na stanowisku kierowca autobusu.
 7. CV i list motywacyjny opatrzone klauzulą „Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłej rekrutacji”.
 8. Oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w ofercie pracy niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016).

 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

„[ imię i nazwisko] – NABÓR NA STANOWISKO KIEROWCY AUTOBUSU SZKOLNEGO     W ZAKŁADZIE GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W STAWISZYNIE” 

należy składać do dnia 22 listopada 2019 roku do godz. 1200 osobiście w siedzibie ZGKIM                 w Stawiszynie Długa Wieś Druga 23C w godzinach od 800-1500 w dni robocze.

Adres siedziby:

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stawiszynie Długa Wieś Druga 23C                62-820 Stawiszyn.

Aplikacje, które wpłyną niekompletne lub po określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci, którzy zostaną zakwalifikowani do rozmowy kwalifikacyjnej, zostaną telefonicznie powiadomieni o spełnieniu wymogów formalnych i terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO W ZGKIM W STAWISZYNIE

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku                               z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych zwanego RODO) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stawiszynie z siedzibą Długa Wieś Druga 23C, 62-820 Stawiszyn, nr 62 75 28 018, e-mail: zgkimstawiszyn@post.pl
 2. W ZGKiM w Stawiszynie wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych Osobowych z którym można skontaktować się pod numerem telefonu 62 7528018 lub adresem               e-mail: zgkimstawiszyn@post.pl
 3. Pani/Pana dane przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko „kierowca autobusu szkolnego” w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w
 4. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej
 5. Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy, w przypadku nie podania danych niemożliwe jest zawarcie
 6. posiada Pani/Pan prawo do:

- żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

- wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,

- przenoszenia danych,

- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,

- wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia             o ochronie danych osobowych (RODO).

 1. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w niniejszej klauzuli, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązujące

 

Kierownik ZGKiM w Stawiszynie

/-/ Ireneusz Stachurski

Załączniki:

 1. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 2. Oświadczenie o niekaralności
 3. Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych
 4. Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie
Data utworzenia:2019-11-08
Data publikacji:2019-11-08
Osoba sporządzająca dokument:Ireneusz Stachurski
Osoba wprowadzająca dokument:admin
Liczba odwiedzin:2030