Nabór wniosków o udzielenie z budżetu Gminy i Miasta Stawiszyn dotacji na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu na rok 2019

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Stawiszyn, dn. 27 września 2018 r.

OPP.426.1.2018

 

Burmistrz Stawiszyna ogłasza

nabór wniosków

o udzielenie z budżetu Gminy i Miasta Stawiszyn dotacji

na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu

 

 1. Dotacje może otrzymać klub sportowy, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2018 r., poz. 1263), który spełnia łącznie następujące warunki:
 2. klub ma siedzibę i prowadzi działalność sportową na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn,
 3. klub nie jest zaliczany do sektora finansów publicznych i nie działa w celu osiągnięcia zysku,
 4. klub realizuje cel publiczny z zakresu sportu.

 

 1. Przedmiotem dotacji może być:
 2. wynagrodzenie kadry szkoleniowej
 3. organizowanie zawodów sportowych na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn,
 4. finansowanie opłat startowych i wpisowych związanych z udziałem w zawodach sportowych,
 5. ubezpieczenie zawodników i zapewnienie odpowiedniej opieki medycznej,
 6. pokrycie kosztów dojazdów zawodników na mecze,
 7. pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego
 8. zakup sprzętu sportowego,
 9. koszty pośrednie, związane z realizacją zadania (np. obsługa księgowa, utrzymanie rachunku bankowego) stanowiące maksymalnie do 10% wysokości dofinansowania,
 10. zakup wody mineralnej i artykułów spożywczych dla zawodników.

 

 1. Termin realizacji zadania – od 1 stycznia 2019 r. do 30 listopada 2019 roku.
 2. Termin i sposób składania wniosków o dotacje.

Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy składać  osobiście lub za pośrednictwem poczty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 października 2018 r. w sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta w Stawiszynie, ul. Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn.

Decyduje data wpływu do Urzędu.

Wnioski złożone po wyznaczonym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

Klub występujący o przyznanie dotacji przedstawia swoją ofertę wykonania zadania na wniosku stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXXXII/232/2010 Rady Miejskiej                w Stawiszynie z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę i Miasto Stawiszyn.

Do składanego wniosku należy załączyć:

 • wyciąg z rejestru lub ewidencji właściwych dla formy organizacyjnej danego klubu sportowego,
 • aktualny statut.
 1. Tryb rozpatrywania wniosków.

Decyzję w sprawie przyznania klubom dotacji, w tym o jej wysokości podejmuje Burmistrz Stawiszyna.

W przypadku uchybień formalno-prawnych lub innych wad wniosku Burmistrz Stawiszyna uzależnia rozpatrzenie wniosku od  usunięcia wad w określonym przez niego terminie.

Decyzja Burmistrza jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

O przyznanych dotacjach powiadamia się niezwłocznie zainteresowanych na piśmie oraz podaję się ich wykaz do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta w Stawiszynie.

Dodatkowych informacji na temat warunków i możliwości uzyskania dotacji udziela: Aleksandra Bylica - Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie, pok. nr 17, tel. 62 75-28-079,        e-mail: a.bylica@stawiszyn.pl.

                                              

 

                                                                                               Burmistrz Stawiszyna

                                                                                                 -/ Justyna Urbaniak /-

 Załączniki

1. Wniosek

2. Wzór umowy

3. Wzór sprawozdania

                                                                                  

                                                                                              

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta Stawiszyn
Data utworzenia:2018-09-27
Data publikacji:2018-09-27
Osoba sporządzająca dokument:Aleksandra Bylica
Osoba wprowadzająca dokument:admin
Liczba odwiedzin:4466