Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Termomodernizacja budynku Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Zbiersku

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

UGiM 341/13/2010

Termomodernizacja budynku Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Zbiersku
Numer ogłoszenia: 417372 - 2010; data zamieszczenia: 22.12.2010

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 323944 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina i Miasto Stawiszyn, ul. Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn, woj. wielkopolskie, tel. 062 7528079, faks 062 7528097.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Termomodernizacja budynku Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Zbiersku.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zakres rzeczowy: - ocieplenie ścian (806,85 m2) wraz z cokołem ( 83,26 m2) : 890,11 m2 - ocieplenie stropodachu wraz z pokryciem dachu papą termozgrzewalną : 870 m2 - wymiana rur spustowych : 72 mb - wymiana rynien dachowych : 145 mb - obróbki blacharskie : 83 m2 - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej : 148 m2 - remont kotłowni wraz z urządzeniami sterującymi, instalacji c.o. oraz instalacja i montaż kolektorów słonecznych - wykonanie instalacji wod.-kan. - roboty demontażowe istniejącej instalacji c.o. , wod.-kan...

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.30.00-7, 45.31.00.00-3, 45.42.11.25-5, 45.45.00.00-6, 45.32.40.00-4, 45.33.11.10-0.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Przedmiotowa inwestycja w części finansowana jest ze środków Unii Europejskiej (WRPO).

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.12.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 9.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • PROGRESS Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowe, ul. Częstochowska 74, 62-800 Kalisz, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 439840,54 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 579073,85
  • Oferta z najniższą ceną: 579073,85 / Oferta z najwyższą ceną: 1186031,69
  • Waluta: PLN.

 

 

BURMISTRZ STAWISZYNA

      Robert Jarzębski

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta Stawiszyn
Data utworzenia:2016-03-24
Data publikacji:2016-03-24
Osoba sporządzająca dokument:Paulina Grala
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:5509