Protesty i odwołania

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Zbiersku Cukrowni

2016-03-26

UGiM 341/15Protest/
Stawiszyn 16.11.2009 rok

Usługi Ogólnobudowlane Karol Kotwas,
BUILDING SERVICE,
Brzeżno, ul.Konińska 14, 62-513 Krzymów


POSTANOWIENIE
w sprawie rozstrzygnięcia protestu

Dot.” Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Zbiersku Cukrowni”

Postępowanie przetargowe prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ogłoszenia BZP nr 318748-2009 z dnia 15.09.2009 roku.

Na podstawie art.182 ust. 2 , art.183 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia - Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177 ze zmianami) , w związku ze złożonym protestem w dniu 29.10.2009 r. postanawiam

odrzucić w całości wniesiony protest

UZASADNIENIE

W wyniku rozstrzygnięcia prowadzonego postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego, do wykonania przedmiotu zamówienia: „Termomodernizacji budynku Zespołu Szkół w Zbiersku Cukrowni” wybrano najkorzystniejszą ofertę oznaczoną nr 8, złożoną przez Wykonawcę (Oferenta) P.U.H. „ROLMONT” Sebastian Koniak, Plewnia 30 A, 62-834 Ceków.
W prowadzonym postępowaniu przetargowym wpłynęło 11 ofert.
Wartość ofert kształtowała się następująco: najtańsza 238 324,80 zł brutto najdroższa 398 156,17 zł brutto.
Zgodnie ze SIWZ jedynym ustalonym kryterium wyboru ofert była cena.
O wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomiono wszystkich oferentów pismem z dnia 19.10.2009 r.
W dniu 29.10.2009 r. wniesiono protest przez Firmę Usługi Ogólnobudowlane K-2 Karol Kotwas, Brzeźno, ul. Konińska 14, 62-513 Krzymów motywowany następującymi argumentami:

 1. Oferent: P.U.H. „ROLMONT” Sebastian Koniak, Plewnia 30 A, 62-834 Ceków, którego oferta wybrana jako najkorzystniejsza złożył ofertę niezgodną z SIWZ tj. SIWZ w punkcie 9.1.pkt.e cytujemy mówi: ”wykaz wykonanych w ciągu ostatnich 3 lat robót o podobnym charakterze (wg załączonego druku nr 30”
  Natomiast wybrany oferent P.U.H. „ROLMONT” Sebastian Koniak w złożonej ofercie przedstawił dwie referencje dotyczące cytuję:
  ”Budowa garażu dwustanowiskowego, ogrodzenia, utwardzenia placu, izolacja ścian fundamentowych, rozbiórka”.
 2. ”Termomodernizacja i wykonanie elewacji hal produkcyjnych oraz przebudowa pomieszczeń biurowych i socjalnych”.
  Realizacja inwestycji w obydwu przypadkach cenowo znacznie odbiega od wartości przeznaczonej na realizację zadania przez Zamawiającego ( tj.ok.40 - 60 %)
  Wobec powyżej przedstawionych referencji , a w szczególności tych oznaczonych nr 1 stwierdzamy iż w/w oferent nie spełnił warunków określonych w SIWZ na tej podstawie należy ofertę odrzucić, gdyż posiadanie nawet jednej zgodnej referencji nie zapewni spełnienia warunków SIWZ.
  Należy również nadmienić iż referencje oznaczone nr 2 , też budzą wątpliwości co do spełnienia powyższego warunku , ponieważ jest w nim mowa o wykonaniu robót polegających na termomodernizacji i wykonaniu elewacji hal produkcyjnych (charakter obiektu - odbiega od obiektu Zamawiającego , jak i roboty są częścią składową większego zadania i nie określają np. powierzchni wykonanych prac modernizacyjnych).
  Ponadto należy nadmienić również , iż Oferent za realizacją przedmiotowego zadania zaoferował cenę znacznie odbiegającą od wartości pozostałych oferentów.
  Przyjęta przez firmę P.U.H. „ROLMONT” Sebastian Koniak wartość oferty sporządzona została na podstawie ofertowego kosztorysu szczegółowego, w którym kilka pozycji zawierało rażąco niskie ceny za wykonane usługi lub materiał. Koszty pośrednie i zysku na podobnym poziomie jak inni oferenci.

I tak w/w Oferent wycenił:

 1. montaż i demontaż rusztowań poz.6 - kwota za 1 m² powierzchni rusztowania -wartość „R” z narzutami 1,80 zł,
 2. malowanie elewacji poz.22-farba silikonowa Baumit - cena 1,00 zł/l,
  Ponadto budzą wątpliwości ceny:
 3. biała zaprawa klejowo-szpachlowa Baumit cena 0,68 zł/kg -cena znacząco odbiega od cen katalogowych. (Oferent nie zaproponował zmiany systemu).
 4. wełna mineralna gr.25,00 cm - cena 30 zł/m²
  Do dnia 2810.2009 r. P.U.H. „ROLMONT” Sebastian Koniak nie złożyła w ramach uzupełnień dodatkowych referencji oraz nie dokonała korekt cenowych.
  W związku z powyższymi argumentami , a w szczególności dotyczącymi niezgodności oferty przedstawionej przez Oferenta z warunkami określonymi w SIWZ, a związanymi z wymogiem udokumentowania wykonania robót o podobnym charakterze , składamy prośbę w formie protestu o odrzucenie wybranej przez Państwa oferty firmy P.U.H. „ROLMONT” Sebastian Koniak z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia na ”Termomodernizację budynku Zespołu Szkół w Zbiersku Cukrowni”.

Zgodnie z art.181 ust.3 kopię wniesionego protestu przekazano wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienie.

Wyjaśniam, że firma P.U.H. „ROLMONT” Sebastian Koniak przedstawiła referencje wg Zamawiającego zgodne ze SIWZ i nie ma podstaw do ich kwestionowania.
Zamawiający nie podziela również zawartego w proteście stwierdzenia, iż wybrany Oferent za realizacją przedmiotowego zadania zaoferował cenę znacznie odbiegającą od wartości pozostałych oferentów. Wartości kolejnych ofert nie odbiegały znacznie od oferty przedłożonej przez firmę P.U.H. „ROLMONT” Sebastian Koniak.

Wyjaśniam jednocześnie, że w SIWZ oraz w zapisach projektu umowy określono, że Wykonawca przedstawia cenę ryczałtową przedmiotu zamówienia. W związku z powyższym Zamawiający rozumie niezmienną wartość (cenę ofertową brutto), za którą Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie.
Wykonawca przystępując do przetargu powinien na własną odpowiedzialność oszacować wartość inwestycji. Natomiast kosztorys nakładczy (ślepy) jest dla Wykonawcy załącznikiem, który pokazuje orientacyjny zakres rzeczowy danego przedsięwzięcia. Wykonawca przygotowujący ofertę przetargową powinien sporządzić kosztorys ofertowy zgodnie z dokumentacją techniczną
(art.632 KC), natomiast elementy brakujące powinien wskazać Zamawiającemu na piśmie w celu wyjaśnienia.

Zamawiający po dokładnym rozpoznaniu wniesionego protestu postanowił go odrzucić w całości ponieważ nie dopatrzył się podstawy do jego uwzględnienia.

Na podstawie przedstawionych wyjaśnień odrzucam w całości protest i uznaję go za w pełni nieuzasadniony i wniesiony protest uważam za ostatecznie rozstrzygnięty.
Jednocześnie pouczam, że zgodnie art. 184 ust. 1.1 a oraz art. 187 ust.4 pkt 8 ustawy z dn. 29.01.2004 r . Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177 ze zmianami) od ostatecznego rozstrzygnięcia protestu odwołanie nie przysługuje.


BURMISTRZ STAWISZYNA

Otrzymują:

 1. Zakład Usługowo-Handlowo-Produkcyjny,„Eko-Instal” Sławomir Grabarczyk
  62-504 Konin, ul.Zagórowska 65 Filia, 62-800 Kalisz, Al.Wojska Polskiego 172B
 2. Firma MALKOR, Grzegorz Orłowski, 64-100 Leszno, ul. Hubala 11
 3. Zakład Remontowo-Budowlany „MAXBUD”, Wojciech Przepiórka, Saczyn 40,
  62-872 Godziesze Małe
 4. Spółdzielnia Usług Administracyjno-Mieszkaniowych I Budowlanych „INREM”
  w Koninie, 62-500 Konin, ul. Kaliska 20A
 5. ZAKŁAD USŁUGOWY „ELTED”, Felicjanów, ul. Papieska 4, 62-710 Władysławów
 6. Przedsiębiorstwo Budowlane Walczak, Ewa Walczak i Stanisław Walczak Spółka Jawna
  62-800 Kalisz, ul. Obozowa 58
 7. Zakład Budowlany Grzegorz Namysł, 62-460 Skalmierzyce , ul. Pleszewska 28
  62-800 Kalisz, ul. Konopnickiej 2-4(adres do korespondencji)
 8. P.U.H. „ROLMONT” Sebastian Koniak,
  Plewnia 30 A, 62-834 Ceków.
 9. PPHU „URBAŚ”, Wrząca 53, 62-700 Turek
 10. Z.P.H.U „FACH-BUD”, Jacek Kuśmierz, Międzylesie 48,62-710 Władysławów
 11. Usługi Ogólnobudowlane K-2 Karol Kotwas, BUILDING SERVICE, Brzeźno, ul.Konińska 14, 62-513 Krzymów
 12. a/a

Protest dot. remontu kotłowni w Zespole Szkół w Stawiszynie przy ul. Szkolnej 8

2016-03-26

UGiM 341/12Protest/2009

Stawiszyn 04.05.2009 rok

POSTANOWIENIE

w sprawie rozstrzygnięcia protestu

Dot. Remontu kotłowni w Zespole Szkół w Stawiszynie przy ul. Szkolnej 8

 

Postępowanie przetargowe prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ogłoszenia BZP nr 26837-2009   z dnia 23 stycznia 2009 roku.

Na podstawie art.182 ust. 2 ,  art.183 ust. 1 i 4  ustawy z dnia 29 stycznia - Prawo zamówień publicznych  ( Dz. U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177 ze zmianami) ,  w związku ze złożonym protestem w dniu 27.04.2009  r. ( data pisma 23.04.2009 r. bez numeru) postanawiam

odrzucić w całości wniesiony protest

UZASADNIENIE

          W wyniku  rozstrzygnięcia prowadzonego postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego, do wykonania zadania wybrano oferenta ZUHP „EKO INSTAL", 62-504 Konin, ul. Zagórowska 65.

          W dniu 27 kwietnia 2009 r. wpłynął protest Leszczyńskiej Firmy Produkcyjnej - Zakład Techniki Grzewczej sp. z o.o. 64-100 Leszno ul. Przemysłowa 20 na czynności Zamawiającego polegające na:

 1. dopuszczeniu wszystkich złożonych ofert do oceny i wybraniu oferty najkorzystniejszej. Zdaniem oferenta, który złożył protest tylko jego oferta była prawidłowa, natomiast część ofert wyznaczona przez protestującego powinna być odrzucona z przyczyn podanych w proteście,
 2. przyjęciu przez Zamawiającego i dokonanie oceny ofert zawierających rażąco niską cenę,
 3. nie przywiązywaniu uwagi do braków formalnych ofert wyszczególnionych w proteście.

Zamawiający po dokładnym rozpoznaniu wniesionego protestu postanowił go odrzucić w całości ponieważ nie dopatrzył się  podstawy do jego uwzględnienia, a mianowicie:

ad.1) 

Co do odrzucenia wszystkich ofert  (z wyjątkiem  oferty protestującego ) należy stwierdzić,  że przeświadczenie LFP - ZTG Leszno jest nieuzasadnione . Zgodnie z art.85 cytowanej na wstępie ustawy Prawo Zamówień Publicznych Wykonawca jest związany ofertą do wpływu terminu określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jednak nie dłużej, niż 30 dni - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach  wydanych na podstawie art. 11 ust.8;

ad. 2)

Zamawiający w celu ustaleniu czy oferta  zawiera niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia  zwrócił się w formie pisemnej  do wykonawców biorących udział w przetargu o udzielenie informacji na okoliczność elementów  mających wpływ na wysokość ceny.

Badania cen poszczególnych ofert (art. 90 u. o z.p.) nie dały podstawy do odrzucenia tych ofert..

Zakład Usługowo-Handlowo-Produkcyjny „EKO INSTAL" Sławomir Grabarczyk , ul. Zagórowska 65, 62-504 Konin, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza  złożył oświadczenie na piśmie, że przedmiot zamówienia wykona zgodnie z dokumentacją techniczną i warunkami SIWZ.  samodzielnie również złożył oświadczenie o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania z ofertą.

Ad.3)

Zgłoszone w proteście braki formalne nie mają zasadniczego znaczenia i nie stanowią podstawy do odrzucenia ofert wskazanych przez protestującego.

Na podstawie przedstawionych wyjaśnień odrzucam w całości protest i uznaję go za w pełni nieuzasadniony i wniesiony protest uważam za  ostatecznie rozstrzygnięty.

Jednocześnie pouczam, że zgodnie  art. 184 ust. 1.1 a  oraz art. 187 ust.4 pkt 8 ustawy z dn. 29.01.2004 r . Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177 ze zmianami) od ostatecznego rozstrzygnięcia protestu odwołanie nie przysługuje.

 

BURMISTRZ STAWISZYNA

 

Otrzymują:

 

 1. Leszczyńska Firma Produkcyjna Zakład Techniki Grzewczej  Spółka z o.o. ul. Przemysłowa 20, 64-100 Leszno
 2. Zakład Usługowo-Handlowo-Produkcyjny
 3. „EKO INSTAL" Sławomir Grabarczyk ul. Zagórowska 65, 62-504 Konin
 4. a/a

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta Stawiszyn
Data utworzenia:2016-03-26
Data publikacji:2016-03-26
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:5846